ISRAEL613.COM

בס"ד

 

הצניעות בישראל

MODESTY OF JEWISH WOMEN

HOME        ראש

PAGE 3

1     2     3

 

TEXT FILES ARE IN PDF FORMAT

TO SAVE  FILES TO YOUR COMPUTER
RIGHT CLICK AND THEN CLICK SAVE TARGET AS

 

FILES ON THE EREV RAV

THE MODERN EREV RAV IN ENGLISH

 

הערב רב בלשון הקודש

ראה בדפי הערב רב האנציקלופדיה על הערב רב - 18 ספרים

בו יבואר:
א. המכשולות הגדולות שיעשו מנהיגי הערב רב לפני הגאולה - המנהיגים האלו ישלטו חמשה במינם (סימנם נג"ע ר"ע) ויבנו בתי כנסיות גדולות, רק כדי להתגבר בכך על העם. ומבלבלים את האנשים כאלו עושים את הכל לשם שמים, אבל כל החסד שהם עושים זה רק לטובת עצמם. הראשים בכל אתר ואתר יהיו מהערב רב וישלטון על ישראל רמאים ודייני שקר וערב רב, והמשתחוה והנכנע לו הוא משתחוה לעבודת א-ל נכר, והם העמלקים של הדור (זוהר פ' תצא, זוהר חי בראשית דף קי"ג, שמות דף פ"ו, תיקו"ז עה"פ ויפן כה וכה וירא כי אין איש, תיק"ז צ"ז ע"ב ד"ה עמלקים, ושם דף קי"א, ושם עה"פ באיכה א' היו צריה לראש).
ב. הסימן של צדיק אמת?
ג. ימות המשיח:
הסימנים לדור עקבתא דמשיחא

הערב רב בימות המשיח חלק א

 

הסימנים לדור עקבתא דמשיחא הערב רב בימות המשיח חלק ב'
הסימן של צדיק אמת?
ימות המשיח: הסימנים לדור עקבתא דמשיחא
הערב רב בימות המשיח חלק ג'

 

קול קורא'ס על הערב רב בלשון הקודש

EREV RAV IN HEBREW (SMALL ANOUNCEMENTS)

1 11 21 31 41 51 61 71 81
2 12 22 32 42 52 62 72 82
3 13 23 33 43 53 63 73 83
4 14 24 34 44 54 64 74 84
5 15 25 35 45 55 65 75 85
6 16 26 36 46 56 66 76 86
7 17 27 37 47 57 67 77 87
8 18 28 38 48 58 68 78 88
9 19 29 39 49 91 69 79 89
10 20 30 40 50 60 70 80 90

 

כל הנשים ערבות זה לזה

תפסנו את האשמים על הפצצה מספר 2, וצריכים לעורר אותם שיעשו תשובה בעוד מועד!

כשאת רואה אשה שהולכת בפאה נכרית [לא איכפת אם את מכירה אותה או לא] תגידי לה על המקום [או תתני לה המודעה הזאת בידים], סליחה! – את יודעת שבשביל נשים שהלכו בלבוש כמוך, גרמו לחורבן בית מקדשינו, וגרם להביא את המבול, ועכשיו את מביאה את הערבים עם הפצצות רח"ל, אולי את יכולה לחשוב כמה יתומים ואלמנות אנחנו גרמנו בזה שהלכנו עם הפאה שלנו בגאווה?

האם את יודעת שעד עכשיו היינו אנחנו לבד הרוצחים אבל היינו שוגגים, ועכשיו אם אנחנו הולכים אפילו בסינטעטיש שאסור לכל הדיעות [חוץ מדעת הרבנים של הערב שגרמו לחורבן בית המקדש ודור המבול] אנחנו כבר מזידין, וכל פצצה ואסון שקורה חס ושלום אנחנו אשמים, שאנחנו הולכות עם הפאה האסורה לנו, ואם אני לא אומרת לך האמת בפנים אני גם כן אשמה!

לא! לא! ולא! - לא אני! - אני לא רוצה להיות אשמה בלהרוג ולרצוח במו בידים שלי ילדים וילדות ואנשים ונשים צעירות, לא! לא אני!

הבנת את המעסיטש?

נשים יקרות! אל תשכחו!

תזכרו בכל רגע שיעמוד לנו נגד העינים הפצצה של מספר 2 - כל אלו שנפטרו ונפצעו יעמדו לנו נגד העינים שלנו בכל עת ובכל רגע ובכל שעה, שרק אנחנו אשמים בזה!

כל אשה תגיד לחבירה שלה, אני לא הולכת לשמחה שלך, אם את הולכת בפאה נכרית, את לא חבירה שלי, את רוצחת, את חשובה כמו הטעראריסטים, את סכנה לי ולעם ישראל, אם אני הולכת לשמחה שלך, זאת אומרת שאני מסכימה להרוג נפשות יקרות ויש לי חלק בזה, גמרנו! אני לא הולכת, לא, לא ולא!

אם 3 נשים יעבירו את המעסיטש לכל אשה נפטר מכל הצרות הבאות עלינו ונזכה תיכף ומיד לגאולה, כמבואר במדרש שבזכות נשים צדקניות נגאל בב"א.

החותמים בצפי' לרחמי שמים המרובים

המכתב הזאת כל אשה מחויבת לשלוח לכל חבירה שלה!

נשי ירושלים עיה"ק תובב"א

 

 

ב"ה

רבינו יונה
באגרת התשובה כותב:

"וצריכה האשה שתהא צנועה ונזהרת שלא יסתכלו בה בני אדם חוץ מבעלה, שהמסתכלים בפניה או בידיה יורדין לגיהנום והיא ענושה בעונש כל אחד ואחד מהם, מפני שהחטיאה אותם ולא נהגה צניעות בעצמה ונכשלו בה" עד כאן לשונו.

הכתב הזה כל אשה מחויבת לתת לחבירה שלה!

נשי ירושלים עיה"ק תובב"א

 

BS”D

Rabbenu Yonah ZTK'L writes in Iggeret ha Teshuvah

“And the woman needs to be modest and she needs to be careful that no men will look at her except her husband, for those men who look at her hands or face descend to Gehinnom and she is punished according to the punishment that each one of the men who looked at her receives, for she made them sin and she did not conduct herself in modest ways and they stumbled because of her…” And this is a proper warning for those Rabbis who fear the word of Hashem to instruct the general public. All women are also encouraged to  show this warning to all her friends 

 

 

מתי יפסיקו הצרות?

כתב קב הישר (פרק פ"ב) וזה לשונו:

... וכמו שהיתה גאולה ראשונה כן תהיה גאולה אחרונה, על כן צריכין הנשים להיות צנועין יותר מן האנשים ולא ילכו אחר שרירות לבם בהליכה במלבושיהן כחוקת הערלים כמו שראיתי עכשיו בזמן קצר חדשים מקרוב באו, רבו המתפרצים שהולכין במלבושיהן כמו בנות הערלים ואין שום היכר בין יהודית לערלית וגורמין הרבה רעה בעולם, אחד שמכשילים את רוב בני אדם ליתן עיניהם בהן ובלבושיהן וקיימא לן דאסור להסתכל אפילו בבגדי צבעונים של אשה.

שנית שמטילין קנאה ושנאת האומות אשר נושאין עין בנו בשביל שהולכין בנות ישראל ביתר חשיבות משרי האומות, ואנחנו בגלות המר אשר על פי הדין ראוי לנו לילך שחורים ולהתעטף שחורים ולהתאבל על אריכות הגלות ועל חורבן בית המקדש ועל אחינו בני ישראל הנתונים בצרה ובשביה, ולא די שאין אנו מתאבלים אלא מוסיפים חטא על פשע שהולכות נטויות גרון וערום עד בית דדיהון מי יוכל לספר גודל העונש שלהם אשר המה מעכבות הגאולה בעונותינו הרבים.

... על כן צריכה כל אשה הכשירה וצנועה בישראל לראות להיות הילוכה בצניעות ולא בפריצות כדי שתהיה זוכה לצאת ממנה נביאים וחסידים, עד כאן לשונו.

ואמרו: בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים (גמרא סוטה), ובזכותן ניגאל בקרוב, ואין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שיש בדור, (קב הישר, שם).

     It is written in the sefer kav
 ha Yashar Chapter 82

 “And as it happened with the first redemption will happen in the final redemption, therefore the women have to be more modest than the men, and they will not follow the desires of their heart regarding their dressing, that it will not be similar to that of the gentiles, as we have heard lately, those women who dress in the immodest way of the gentiles have increased in number, and there is no difference between a Jewish lady and a Gentile one and they cause great evil to come to the world, for one they cause many men to look at them and at their clothing thereby transgressing the prohibition of not looking at the colored dress of a woman. Second they cause the nations of the world to have envy on us when they see the Jewish women dressed better than their women, meanwhile we are in this bitter exile where it is proper for us to wear black and mourn for the destruction of the Beis ha Mikdash and for the length of the exile and mourn for our fellow Jewish brothers who have to suffer incredible hardships. And it is not enough that we do not mourn for all these things but we increase the transgressions when women go out with parts of their body uncovered, Who can mention the greatness of the punishment that they will receive for this, for they delay the redemption, due to our many sins…Therefore every modest and upright woman in Israel needs to dress modestly so that she will merit to have prophets and pious men come from her.

 And it is further written: in the merit of righteous women we were redeemed from Mitzraim (See Sotah) and in the merit of righteous women we will soon merit the final redemption, and the generations are only redeemed because of the merit of the righteous women that a live in that generation

 

כאן אנו מביאים ממאות ספרי שאלות ותשובות וספרים על ד' חלקי שולחן ערוך וספרים על התורה וקול קורא'ס מגדולי הפוסקים האוסרים הפאה הנכרית לפני מאות שנים, ומי שחולק עליהם כחולק על השכינה

 

CLICK HERE GO TO FILE THE PEAK OF BEAUTY
 FOR AN EXPLANATION IN ENGLISH ON THE
PROHIBITION ON WEARING WIGS

A WOMAN WITH IDOLATRY AS HAIR COVERING CAN NOT
 ENTER THE SYNAGOGUE FOR  SHE DESECRATES
 THE HOLINESS OF THE HOUSE OF HASHEM

ANNOUNCEMENT REGARDING THE PROPER MECHITZA IN THE SYNAGOGUE

BOOKLET ON THE MECHITZA

 

ANNOUNCEMENT ON  MODEST DRESS

ON THE IMPORTANCE OF WOMEN OBSERVING THE LAWS OF TZNIUT

Announcement regarding Tzenius:

14 Mitzvot are transgressed every time a woman goes out with improper clothing

Announcement on

the proper observance of Tzniut for women

Words of encouragement

to those brave women who with self sacrifice follow the laws of Tzniut

Geder Olam

THE BOOK OF THE CHAFETZ CHAYIM EXPLAINING THE IMPORATNCE OF THE SEPARATION OF MEN AND WOMEN

Warning to the good

and decent daughters of Israel On not causing innecessary hardships at home to their husbands

HAIR COVERING LAWS

FROM THE BOOK MODESTY : AN ADORNMENT FOR LIFE BY RABBI PESSACH ELIYAHU FALK, WHO EXPLAINS IN AN EXCELLENT WAY THE LAWS AND THE REASON FOR THEM AND THE PITFALLS WHEN WE DON'T FOLLOW THE PROPER PATH IN HALACHA OBSERVANCE

ANNOUNCEMENTS IN ENGLISH ON TZNIUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 

 

 

בענין שלום בית במה שאמרו חז"ל אין לך אשה כשרה בנשים, אלא שעושה רצון בעלה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

 

אזהרה ובקשה לבנות ישראל הכשירות

קול קורא א: – אזהרה רבה ואיסור גמור מגאוני אירופא וארץ ישראל בשנת תרפ"ה-תרפ"ו איסור וחרם הקדמונים על העושים בית הכנסת בלי מחיצה כהוגן שהאנשים לא יראו את הנשים. מאת הגה"צ: החפץ חיים, ר' חיים עוזר אבדק"ק קאוונא, ר' יחזקאל ליפשיץ אבדק"ק קאליש, ר' אברהם יצחק הכהן קוק רב הראשי בירושלים, ר' יצחק ירוחם דיסקין מירושלים, ר' מאיר אראק אב"ד טארנא, א"י הכהן בורשטיין אב"ד טאווריג, ר' מאיר הילדעסהיימער הרב דבערלין. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

קול קורא א'

מחיצה – מהחפץ חיים זצ"ל

מתוך הפסק דין של גאונים וצדיקים משנת תרכ"ו, ובו י' סעיפים, א. שאסור ליכנס להתפלל בבית המדרש שהמחיצה אינו בשלימות שיוכלו להסתכל אנשים בנשים, ואם נעשה המחיצה באופן כזה, אסור לכנוס בתוכם.
א. ואין חילוק בין שאר ימים לשבת וראש השנה ויום הכיפורים, ואף אם צריך להתפלל על ידי כן ביחידות.
ב. ואסור לעשות בית הכנסת כמגדל.
ג. ואסור לכנוס להתפלל בבית הכנסת אשר אין לה בימה באמצע.
ד. אסור לשנות שום מנהג יהדות או שום נימוס בית הכנסת מאשר מקובל מאבותינו ואבות אבותינו.  -
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

שמע ישראל  - לא עת לחשות

פסק דין עם חתימות מע"א זקני הדור בשנת תרכ"ו

על קדושת בית המדרש, ביאור מקיף על כל הנוגע להתרשלות אמירת אמן יהא שמה רבא, והדרכות נכונות להורים ומלמדים ושאר ראשי העם. מראה באצבע בש"ס ובכל מדרשי חז"ל כי חומר הענין מורכב על ראשי העם, על המלמדים, ועל האבות שאין עושין כפי המוטל עליהם. ברוקלין ניו יארק שנת תשד"ם.  - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

מקדש מעט

על שמירת ותיקון פגם הברית חלק ראשון סדר בראשית. בו יבואר מעלת הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית. גם יבואר בו גודל העונש הרע ומר המגיע אל פוגם פגם הברית, והפגם הגדול והנורא הנעשה על ידי חטא פגם הברית קודש, ושהוא בדוק ומנוסה שמי שמקלקל הברית קודש אפילו נולד במזל טוב להיות עשיר מתהפך לו למזל רע, אפילו זהב מתהפך לו לנחושת. ועוד הפוגם ברית גורם לו להיות נע ונד ולשפוך דם נפשות אביונים. גם יבואר בו סדר התיקון והתשובה להפגם הזה המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי איך דבר העומד בפני התשובה. עוד יבואר בו גודל מעלת שומרי הברית, ותיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם הזה. ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

תיקון הברית

היות והנסיונות ביוצא לחוץ עצומים מאוד, על כן צטטנו קצת מאמרי חכמינו זכרונם לברכה, הן בענין חומר העונש המסתכל וגם בענין גודל שכר הנזהר. - הספר הזה הוא תועלת גדול לכל היוצא לדרך, ליקח חמשה דקות [מינוטי"ן] ולעיין בה. ובלתי ספק שיהיה לו שמירה גדולה ברוחניות וגם בגשמיות לו ולזרעו אחריו.  - כל זה מלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר זלה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל ממשמשים בהן ויזכרו לשמור ולקיים.  - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

השכר והעונש בשמירת עינים

בו יבואר מחז"ל כי כל שכר האדם, בריאותו, פרנסתו, אריכות ימיו ובריאות בניו. כולם תלויים בהנהגתו בקדושה בראיית עיניו

ספר נחמד לתועלת הנפש וגוף ונשמה, מחולק לפי פרשיות השבוע, מה שחיבר הרב הגדול הצדיק ומקובל, בקי בחכמות וסודות התורה, מוכיח ובעל מופת מוהר"ר צבי הירש קאיידנאווער זצ"ל. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

קב הישר

בראשית    שמות     ויקרא                במדבר     דברים 

להחפץ חיים זצ"ל בו יבואר ענין הגדר שגדרה התורה לבנות ישראל נשואות להיות שערותיהן מכוסות, ובפירצת גדר הצניעות בכלל. גודל העון והעונש שיש עבור זה, וגודל השכר שיש להנזהרים בזה. ונזכה לגדור פרצת ירושלים בב"א

גדר עולם

ליקוט מדברי גדולי הדורות על איסור פאה נכרית (פארוק, שייטעל) וגלוי שער בנשים נשואות. יצא לאור על ידי וועד משמרת הצניעות ירושלים. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

דת משה ויהודית

על פי פסקי גדולי הפוסקים בדורנו שליט"א יצא לאור על ידי וועד הרבנים להאדרת קדושת ישראל בנשיאות הגר"ש וואזנער שליט"א והגאון ר"נ קרליץ שליט"א, בני ברק תשס"ב לפ"ק

הלבוש לאור ההלכה

קול קורא מרבנים הגדולים בארץ ישראל על עניני צניעות

פסק דין תורה

ביקורת נשים אצל רופאים. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

מלחמת השם חלק  כ  

בו יבוארו המכשולות הגדולות בלבושת בגדי פריצות ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

מלחמת השם חלק י"ד

יצא לאור בלונדון

קול קורא ודברי חיזוק בגדרי הצניעות

כל עניני צניעות האיך להתנהג

צניעות כהלכה

נתחבר בשליחות אסיפת הרבנים האטאדאקסית על הלכות נדה בקצרה על יד וועד מיוחד מגדולי הרבנים בשנת תרנ"ז בלשון הגר. ונעתק ללשון עברית על ידי וועד טהרת המשפחה בברוקלין ניו יארק. ונחלק בחינם לכל דורש ומבקש

טהרת המשפחה  עברית

א. מסקנת הגדולים שבשמחת בת מצוה אי אפשר שלא להכשל באביזרייהו דגילוי עריות מכמה פנים  ב. המקור בא מהרעפארמער וקאנסעוויטיווער  ג. חגיגת בת מצוה הוא איסור משום חוקות הגויים   ד. עובר משום הולך בחוקי אפיקורסים.   ה. האיסור הגדול מגדולי ישראל לעשות בבית הכנסת חגיגת בת מצוה. - ראה עוד באריכות גדול בספר השמחה בהלכה, ובספר השכר והעונש בשמירת עינים. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

קונטרס בת מצוה

בו יבואר אם מותר לעשות
שמחת בת מצוה על פי התורה
אם נקרא סעודת מצוה  או לאו

בו יבואר מעלת כבוד קדושת חתן וכלה ושמחתם, ועניני הנהגות חתן ביום חופתו, וכל דיני ומנהגי חופה וקידושין וברכת אירוסין ונשואין, ושבע ברכות. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

נשואי ישראל כהלכתה

על הלכות חופה וחתונה

והוא תיקון כתיבת תנאים וכתובה ועוד, שמות אנשים ונשים. מלוקט מספר נחלת שבעה שחיבר הגאון מו"ה שמואל במו" דוד הלוי ז"ל תלמיד רבינו הגאון בעל טורי זהב ז"ל. וצירפתי אליו סדר ברכת אירוסין ונישואין, וקצת דינים הנחוצים להם. הרב אשר אנשיל גרינוואלד שו"ב דק"ק אונגוואר

קיצור נחלי שבעה

בירור נגד החוק לכוף לגרש על ידי ערכאות ואיסור הליכה לערכאות והמסתעף לזה

מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים ועוד. ולבסוף נעתק תשובה מגאוני ופוסקי הדור הג"ר יוסף אלישיב שליט"א והג"ר שלמה זלמן אוירבאך שליט"א [זצ"ל]

מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי משנה הלכות

גט מעושה בערכאות – משנה הלכות

יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

סדר כתובה - דיניו ומנהגיו

מלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר זלה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל ממשמשים בהן ויזכרו לשמור ולקייםהיות והנסיונות בשמחת נשואין עצומים מאוד, על כן צטטטנו קצת מאמרי חכמינו זכרונם לברכה, הן בענין חומר העונש המכשיל את הרבים כשעושה סעודת מצוה בלי מחיצה כהלכה, שאין מספיקין בידו לעשות תשובה, וגדול המחטיאו יותר מן ההורגו וכו', והמנהג הזה לילך אנשים ונשים ביחד הוא נהוג בהיכלות של עכו"ם, ועל זה נאמר ובחוקותיהם לא תלכו, והוא נקרא מומר לדבר אחד  וגודל שכר הנזהר בזה שזוכה לבנים הגונים וזוכה להקביל פני השכינה. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

  ספר השמחה בהלכה

בו יבואר איך לעשות שמחת נשואין על פי התורה

 

אנו מעתיקים כאן ספרים וקול קורא'ס על צניעות שיצאו לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

אוצר ספרים וקול קורא'ס על הצניעות מלוקט ונדפס בספר  הצניעות השלם חלק א'

אזהרה נוראה לדורנו

 

צניעות[

 

בספר הזה קיבצתי פסקי גאוני ורוזני ארץ מדור הישן ומדורנו, שכל אשה תהדר ותתאמץ לילך לאשה הרופאת נשים ולא לאיש כדי להינצל מאיסורי יחוד ושאר מכשולות המתרחשים יום יום

צניעות ישראל

על שו"ע או"ח ויו"ד מרבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל, בליוורנו יע"א, שנת ישכן לבטח עליו לפ"ק

 ספר מחזיק ברכה

על הארבעה שלחן ערוך מאת הרב הכולל הגאון חסידא ופרישא רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל, בליוורנו יע"א, ואח"כ בירושלים עיה"ק

 ספר ברכי  יוסף 

על שלחן ערוך מאת רבי דוד פארדו זצ"ל, ויניציאה שנת תודה וקול זמרה ליצירה לפ"ק

 ספר אפי זוטרי

חלק שני מספר מחנה לוי, הקטן צבי הירש הלוי איש הורויץ מפראנקפוט דמיין, נדפס בק"ק אפענבאך שנת וישמרך לפ"ק

 ספר לחמי תורה

מאת רבי צבי הירש שפירא, בארדיוב שנת תרפ"א לפ"ק

 ספר תפארת בנים על התורה

מאת בעל המחבר ייטב לב על התורה וספר שו"ת אבני צדק, חוסט שנת תרע"ב לפ"ק

 ספר ייטב פנים

שו"ת על שלחן ערוך או"ח, מאת רבי שלום מרדכי הכהן אבדק"ק ברעזאן, ברוקלין ניו יארק שנת תשמ"ב לפ"ק

 ספר דעת תורה

מאת הצעיר באלפי ישראל צבי מאשקאוויטש, ירושלים תשי"ב לפ"ק

 ספר אוצר הסיפורים חלק ד'

מאת בן ציון יאדלר זצ"ל המגיד הירושלמי, הוצאת נצח בני ברק

 ספר בטוב ירושלים

חלק א' והוא פירוש על צוואת רבינו הגדול רבי משה סופר זצ"ל, מאת רבי עקיבה יהוסף שלעזינגער, לבוב, שנת לשמור את בדרך עץ החיים לפ"ק

 ספר לב העיברי

עם פירוש רש"י ותוספות, בענין פאה נכרית

 מסכת נזיר דף כח:

מאת רבי משה בן עמרם אב"ד חוסט

 קונטרס הכנה דרבה

שו"ת בד"ח שלחן ערוך, מאת רבי יצחק דוב הלוי במברגר זצ"ל, ירושלים שנת תשכ"ה לפ"ק

 יד הלוי

מאת רבי חיים הלוי הורוויץ, ירושלים שנת תשכ"ד

 חבת ירושלים

קריאה נאמנה ואזהרה גדולה לנשי ישראל הכשרות, מאת הגה"צ: שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יצחק שלמה אונגר, נתן גשטטנר, יצחק צבי ברש"י ברנפלד, פנחס שרייבר, דוד צבי אורנטליך, צבי פרידמן, שמואל זאב הלוי ראטה, ישי' שנעבלג, חיים יחיאל רוטמן, יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, חיים פנחס שיינברג, א.י.ל. שטיינמן, יהודה צדקה, בן ציון אבא שאול

קול קורא – פאות הנוגדות את דרכי הצניעות

מאת הגה"צ: יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, אבא שאול שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יוסף עדס, ש. שזילברשטיין, ש. בענדי, מ. ו. לוריא.

 קול קורא – דעת תורה

מאת הגה"צ: יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, אבא שאול שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יוסף עדס, ש. שזילברשטיין, ש. בענדי, מ. ו. לוריא.

 קול קורא – ובחוקותיהם לא תלכו

מרן הגר"ש הלוי ואזנר שליט"א

 גדרי צניעות לנשים

מטעם רבותינו הגה"צ שרי התורה הביד"ץ שליט"א: יצחק יעקב ווייס, משה ארי' פריינד, ישראל משה דושינסקי, ישראל יעקב פישר, בנימין ראבינאוויטץ.

אזהרה חמורה

יצא לאור ערב סוכות תשנ"ה לפ"ק, מאת הגה"צ: שלמה זלמן אוירבאך, פ. מ. אלטר. הק' משה יהושע בהה"צ מוהרח"מ זצללה"ה, יוסף שלו' אלישיב

 קול קורא – דעת רבותינו

מאת הגה"צ: יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, אבא שאול שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יוסף עדס, ש. שזילברשטיין, ש. בענדי, מ. ו. לוריא.

 קול קורא – להלן סוגי הפיאות שלא תחבושנה בנות ישראל

מאת הגה"צ: יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, אבא שאול שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יוסף עדס, ש. זילברשטיין, ש. בענדי. בן ציון אבא שאול, א.י.ל. שטיינימן

 קול קורא – אלול תשנ"ה

מאת הגה"צ: שמואל הלוי ואזנר, ועוד

 קול קורא – טבת תשנ"ו

קריאה ואזהרה להורים וצאצאיהם  מאת הגה"צ: הק' משה יהושע בהה"צ מוהרח"מ זצללה"ה, הק' ישכר דב, שלמה זלמן אוירבאך, פינחס מנחם אלטר. שלמה זלמן אוירבאך, שמואל הלוי וואזנר, אריה לייב שטיינמן, מיכל יהודה ליפקוביץ

 קול קורא – תמוז תשנ"ה

מאת הגה"צ: שלמה זלמן אוירבאך, שמואל הלוי וואזנר.

 על הצניעות טבת תשנ"ו.

מר חשון תשל"ט לפ"ק, מאת הגה"צ רבי אלעזר מנחם מן שך זצללה"ה

 להרחיק רדיו מהבית

תקנות גדולות שנו כאן, כסלו תשל"ה  מטעם רבותינו הגה"צ שרי התורה הביד"ץ שליט"א: יצחק יעקב ווייס, משה ארי' פריינד, ישראל משה דושינסקי, אלי' זלאטניק.

 קול קורא – נגד המותרות

ממרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א: הק' משה יהושע בהה"צ מוהרח"מ זצללה"ה, רבי אלעזר מנחם מן שך, פינחס מנחם אלטר, שלמה זלמן אוירבאך, שמואל הלוי וואזנר

 קריאת קודש – שבט תשנ"ג

בירור הלכה בענין פאה נכרית, מי שיוכיח באמת את ההיתר על פאה נכרית יקבל 36.000 אלף דולר במזומן

הגיע מידע חדש בענין פאה נכרית

ליקוט דעת גדולי הפוסקים בדין פאה נכרית, ירושלים שנת תשנ"ה לפ"ק.

ספר דת משה וישראל

חברו הגאון הנשר הגדול רבי יששכר בער איילינבורג ז"ל תלמידו של בעל הלבושים והסמ"ע ורבו של בעל גדולי תרומה, ובינה לעתים. נדפס בוויניציא בשנת שע"ד ועוד

ספר שאלות ותשובות באר שבע

מאת הרב הגאון הגדול מאוה"ג ורשב"י רבי יצחק יהודה שמעלקיש ז"ל, אבדק"ק לבוב והגליל, ניו יארק שנת תשי"ט

שאלות ותשובות בית יצחק על אורח חיים

מאת רבן של ישראל צי"ע רבי חיים מצאנז זצ"ל, ניו יארק שנת תש"ה לפ"ק.

שאלות ותשובות דברי חיים חלק א'

מאת רבן של ישראל צי"ע רבי חיים מצאנז זצ"ל, ניו יארק שנת תש"ה לפ"ק.

שאלות ותשובות דברי חיים חלק ב'

מהגה"ג רבי משולם זלמן הכהן זצ"ל, אב"ד פיורדא, זולצבאך שנת תק"ץ לפ"ק

שער הזקנים

מהגאון החסיד האמיתי רבינו אליהו מווילנא זצוק"ל, עם הערות מהגאון המקובל רבי נפתלי הירץ הלוי זצ"ל

ספר שנות אליהו על מסכת שבת

מהגאון רבי יצחק ווייס ז"ל, י"ל ירושלים שנת תש"י לפ"ק

ספר תולדות יצחק

מהגאון רבי יעקב המכונה יאקב וויילל זצ"ל, קרלסרוה שנת תקצ"ט לפ"ק

ספר תורת שבת על שולחן ערוך

מהגאון רבי יהודה אסאד הנקרא תשובה יעלה, לעמבערג שנת תרל"ג לפ"ק

ספר תשובות מהרי"א

על יורה דעה מהגאון הגדול רבי שלמה קלוגר נדפס בלעמבערג שנת תרבה לפ"ק

ספר קנאת סופרים

על דיני ספרי תורה תפילין ומזוזות, מהגאון הגדול רבי שלמה קלוגר נדפס בלעמבערג שנת התורה לפ"ק

ספר שנות חיים וספר סת"מ

מהגאון הגדול רבי יעקב עמדין הנקרא יעבץ בן למרנא ורבנא רבינו הגדול החכם צבי זצ"ל, לעמבערג שנת תרמ"ד לפ"ק

ספר שאילת יעב"ץ חלק א'

מהגאון הגדול רבי יעקב עמדין הנקרא יעבץ בן למרנא ורבנא רבינו הגדול החכם צבי זצ"ל, לעמבערג שנת תרמ"ד לפ"ק

ספר שאילת יעב"ץ חלק ב'

נדפס באלטונא שנת מור וקציעה לפ"ק

ספר מור וקציעה חלק א' מטור או"ח

מהגאון הגדול רבינו יצחק נר"ו, רב ור"מ פירארא, נדפס בווארשא

ספר פחד יצחק

מהגאון רבי נח חיים צבי מק"ק פיורדא נדפס בפיורדא.

ספר עצי ארזים

אשר צוה כבוד רבינו משה סופר זצ"ל בעל המחבר שו"ת חת"ם סופר על ד"ח שו"ע לפני מותו אל בניו ובנותיו הי"ו. ירושלים שנת תרפ"ד לפ"ק

ספר צוואת משה

מהגאון הקדוש רבי שמואל רובין זצ"ל ממיהאלאוויץ בסלאווקי

ספר מגן אברהם

מהגאון הצדיק רבי יצחק אייזיק ראזענבוים שליט"א [זצללה"ה] האדמו"ר מזוטשקא, בירור איסור גילוי קנה יד האשה, למטה ממרפקו שוקה למטה מהברך

קול קורא לישראל קדושים תהיו!

בו יבואר להזהיר על קדושת ישראל כמבואר בשער השני, מהגאון רבי יהושע אלתר ווילדמאן אבדק"ק קאנסקיוואליא ירושלים שנת תרצ"ג לפ"ק

ספר קדושים תהיו

מהגאון רבי שמואל בן עזריאל יחיאל זצ"ל

ספר קומי אורי

בענינים הנוגעים בשלום בין איש לאשתו ובין אדם לחבירו, מהגאון רבי שנת תקצ"ט לפ"ק

ספר חיים ושלום

קול קורא'ס מרבנים הצדיקים שליט"א להזהר ולהשמר לבל יתן המשחית טעלעוויזשאן ועוד לבוא אל בתי בני ישראל לנגוף, ולחנך את בנינו על דרך הצניעות המקובל לנו מדור דור

ספר ליקוטי דברות קודש

מהגאון הקדוש רבי שמואל רובין זצ"ל ממיהאלאוויץ בסלאווקי

ספר מגן אברהם

לקוטי מאמרי רז"ל מענין גודל מעלת שמירת העינים, ושמירת העינים הוא ראשית יראת ה', מהגאון רבי אברהם משה בער הכהן זצ"ל, ירושלים שנת תרנ"ט לפ"ק

ספר טוב עין

וכל המחמיר בכל חשש של עבודה זרה מאריכין לו ימיו ושנותיו.

ספר שאלות ותשובות מן השמים לאחד מבעלי התוספות

מהגאון הצדיק רבי חיים יהודה כ"ץ שליט"א אבדק"ק סערדעהעלי שליט"א בארא פארק, התעוררות בענין לבישת פאה נכרית, מביא להלכה משו"ע יו"ד שרב שאשתו הלכה בפאה נכרית אסור לו לפסוק שאלה בענין הזה כי הוא משוחד לאותו דבר, [הערת המסדר: וזה אמת וצדק שמי שיש לו עינים לראות יכול לראות] ברוקלין נוא יארק שנת תשס"ד לפ"ק

ספר לימוד פרקי אבות

מהגאון הגדול רבי אליקים געציל מביליסטאק, נדפס בווארשא שנת תרס"ב לפ"קמהגאון רבי שנת תקצ"ט לפ"ק

ספר מחזה עינים

אשר חיבר אחד המיוחד מגדולי חכמי ורבני הישיבות בירושלים משומרי חומת הדת, גודר גדר ועומד בפרץ הגה"צ  רבי יעקב דידאווסקי זצ"ל, ירושלים שנת תשל"ו לפ"ק

ספר מחניך קדוש

תשרי תשס"ג

קול קורא - קריאה אל שלומי אמוני ישראל ללמוד וללמד האמת

ממבית דין צדק דעדה החרדית בירושלים עיה"ק, ד' אלול תשמ"א לפ"ק

קול קורא להתעוררות בעניני צניעות

באידיש

קול קורא – שכר על הצניעות

בשפת האנגלית

קול קורא

סגולה נפלאה עבור הילדים, מאת מרן רבינו הקדוש מצאנז זי"ע, ומאת האדמו"ר מסלונים רבי אברהם ווינבערג זי"ע בעל יסוד העבודה. – עם קול קורא וואס זאגן אונזערע נביאים?

קול קורא

פסק הלכה מטעם רבותינו הגאוה"צ שרי התורה מרן הגאב"ד והביד"צ שליט"א – מירושלים עיה"ק

קול קורא – פסק הלכה

פסק הלכה מהתאחדות הרבנים דאה"ב וקנדה

 קול קורא – פסק הלכה

פסק הלכה מטעם רבותינו הגאוה"צ הביד"צ דקהל יטב לב דסאטמאר שליט"א

קול קורא – פסק הלכה

מכתב מאת הרבנים הגאוה"צ מורי הוראה דקהל קהילת יעקב מפאפא שליט"א.

קול קורא – פסק הלכה

בית הוראה דקהל אור החיים ד'טאש בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 קול קורא – פסק הלכה

לענין קריאת שמע ודבר שבקדושה

קול קורא – פאה נכרית 

הי' מעשה שנפטרו אצל הדברי חיים ג' מילדיו, ואמר שברצונו לעשות להם הספד, והלך לבית הכנסת ועשה הספד עליהם ובתוך ההספד אמר: שכל זה בא לו מחמת שמחריש על איסור של הפאה הנכריתוכו'. לזאת מוכרח לצעוק ולצאת נגד זה בכל כוחו, זי"ע

קול קורא – מעשה נורא 

וגם אפילו בפאה נכרית אני אוסר עליכם באיסור גמור.

קול קורא – צוואת החתם סופר

איסור גדול מהגה"ק רבי יחזקאל שרגע הלברשטאם זצ"ל אב"ד שינאווא.

קול קורא – איסור גדול 

בוודאי אסור לצאת בפאה נכרית והוא דת יהודית.

קול קורא – שו"ת דברי חיים 

בלא נמצאת בכל מדינות אשכנז שום אשה חשובה לילך בשערות ופיאה נכרית, רק איזה מנקלי העם פחותי ערך, והיו לקלס, ורק בעונותינו הרבים מקרוב נשתרבב המנהג הזה מן האפיקורסים. [ימח שמם וזכרם].

 קול קורא – הגה"ק מצאנז זי"ע

. מספר מגן גבורים. ב. שו"ת חסד לאברהם. ג. ישועות יעקב. ד. שו"ת מהרי"ל דיסקין. ה. שו"ת הרי בשמים. ו. שערי טוהר. ז. שו"ת מנחת אלעזר. ח מחניך קדוש

 קול קורא – וויכטיגער אויפקלערונג

42 רבנים חותמים על קול קורא איסור גדול נגד כל פאה נכרית שנראה כמו שערות ואשה ההולכת עם הפאה נכרית עוברת על דת יהודית, חודש אייר תשס"ד לפ"ק.

קול קורא – כה תאמר לבית יעקב

מבאר האיסור הגדול מגדולי הפוסקים נגד כל פאה נכרית שנראה כמו שערות ואשה ההולכת עם הפאה נכרית עוברת על דת יהודית

קול קורא – חשוב'ע שוועסטער

בוזה לשון הגר"מ שטערנבוך שליט"א ראב"ד העדה החרדית בירושלים עיה"ק: ולא מועיל אמירת המוכר שאצלם אין מהודו (אינדיע) שכך הטעו אותם, רק צריך בירור יסודי ומקיף במקור וכדין טריפות, ואי אפשר לברר מהיכן הובאו

קול קורא – זייט געווארנט  הזהרו!  

די רעליגיעזע שטימע די תורה וועלד, מרן הגאון הקדוש מסאמאר היה הולך בכל שבת בבית המדרש אחר לדרוש נגד פאה נכרית, ששים גיבורים סביב לה מגבורי ישראל, מביא 60 פוסקים האוסרים פאה נכרית, א. גדולי אשכנז, 15 פוסקים. ב. גדולי אונגארין 15 פוסקים. 3.

גדולי ליטא 5. פוסקים. ד. גדולי הספרדים 12 פוסקים. ה. גדולי פולין וגאליציע 13 פוסקים. ו. גדולי ארץ ישראל 4. פוסקים. יצא לאור על ידי הגה"צ האדמו"ר מראצפערד זצ"ל, ניסן תשמ"ז לפ"ק, # 101.

פאראייניגטע ווארט – חרדי'שע אויסגאבע לחיזוק הדת 

חודש כסלו תשמ"א לפ"ק, דין פאה נכרית – דינים פון שייטלען טראגן. – 76 פוסקים אוסרים הפאה נכרית, מביא בקיצור נמרץ תוכן דברי הפוסקים. יצא לאור על ידי הגה"צ האדמו"ר מראצפערד זצ"ל.

די תורה וועלט

מהמקובל האלוקי רבי אליהו הכהן זצ"ל מאיזמיר, בו יראה איך שעקר אברהם אבינו עליו השלום את העבודה זרה, ובו יבואר לך ברגע אחד איך שכל הרבנים של היום שהם מתירים הפאה נכרית הם מעובדי עבודה זרה חסידים של נמרוד הרשע, הולכים בדרכיו, ורוצים שכל אחד יעבוד עבודה זרה, עוד יראה בו, איך שיכולים להכיר ברגע אחת אם הרב או הרבי שלך הוא מן הערב רב או הוא מסטרא דקדושה. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

ספר שבט מוסר השלם פרק נ"ב

קול קורא אויפרוף נגד רחיצה בתערובות אנשים ונשים יצא לאור על ידי התאחדות הרבנים


קול קורא – מבאר שאסור לנשים לילך לדאקטורים


 הררים התלוים בשערה – לבאר איסורים הרבים התלוים בגילוי השערות של נשים, פיעטרקוב שנת תרפ"ט לפ"ק


 ישועות יעקב – על שו"ע אבן העזר מהגאון האמיתי נשיא ישראל עמוד התורה פאר הדור רבי יעקב משולם אורנשטיין אב"ד לבוב, לעמבערג שנת תבר"ך לפ"ק


 ששים גבורים – סביב לה – זעכציג פון די גדולי הפוסקים פון פארשידענע תקיפות און מדינות וועלעכע האבן נישט מיט געהאלטן מיט דעם היתר פון פאה נכרית, צווישן זיי עטליכע וועלעכע אסר'ן אפילו צו זאגן כל דבר שבקדושה אנטקעגן א פאה נכרית. ארויס גענומען פון קונטרס דת משה ויהודית, מכתב מהחפץ חיים זצ"ל , בלשון הקודש ואידיש, ירושלים תשכ"ב,


 לוית חן – ערקלערונג פאר א אידישע טאכטער איבער צניעות און אידישער חן – ירושלים שנת תשכ"ד לפ"ק


 צניעות בת – ישראל – בו יבוארו הלכות בענייני ריחוק מן העריות, מלבושי הנשים וצניעותן, ואיסור ייחוד, לפי כל הדיעות, ומנהגי כל העדות, ק"ק ספרדים תמנים ואשכנזים, מהרה"ג רבי יצחק רצאבי שליט"א, בני ברק, שנת תשס"ג לפ"ק


 מקור בהלכה – ליקוט הלכות נחוצות ב' חלקים, מהרב רבי אלעזר בריזל שליט"א, ירושלים, שנת תשמ"ח לפ"ק

 שירי משכיל – הגורם פרנסה וכלכלה, לחזק בדק שרשי אמונה ודת ולהשרישם בלב עם ה', מהצה"ק רבי הלל ל"ש וועטש מקאלאמיא זי"ע, למבערג, שנת תרל"ז לפ"ק


 אבקת רוכל ח"א - מהצה"ק רבי הלל ל"ש וועטש מקאלאמיא זי"ע, למבערג, שנת תרמ"ג לפ"ק


 מקרי דרדקי על בראשית - מהצה"ק רבי הלל ל"ש וועטש מקאלאמיא זי"ע, למבערג, 988'


 בית נאמן – אישות המשפחה, בצרוף: נספחים, ומבחר שאלות ממבחני הבגרות


 דברי שלום ואמת – נערך ונלקט לזיכוי הרבים, לקט בענין צניעות הנשים, מומלץ מאד שכל אב יקרא מאמר זה בפני אשתו ובנותיו, להזכיר ולהזהיר!, את חוברת זו ניתן להשיג חינם אצל משפ' גילקרוב רחוב אבינדב 8 ירושלים, נערך ע"י הרב גדעון מאיר גילקרוב שליט"א, דפוס עותקים, 054 985945


 שו"ת הסבא קדישא ח"ב – מצדיק יסוד עולם איש אלקים קדוש למאוד, רבי שלמה אליעזר אלפאנדארי זצ"ל ראש הרבנים בעיה"ק צפת, ירושלים שנת תשל"ד לפ"ק


  קול תורה – ירחון רבני מרכזי, ניסן – אייר תשכ"ח – על שיער הבא מהודו לגבי פאה נכרית, מכאן השאלה הגדולה? אם בשנת תשכ"ח, וכן בספר דת והלכה לגר"מ שטערנבוך משנת תשל"ג, כבר ידעו שהפאה נכרית בא מעובדי עבודה זרה, וכולם שתקו, והרבה רבנים ראו את המאמר הזה ולא עשו כלום, (ואיפו היו כל הרבנים וכל אברכי תורה בא"י ובחו"ל שלומדים תורה לשמה וכותבים חידושים? הלא מי שיש לו עינים לראות יכול לראות באיזה דור שפל אנחנו עומדים!), הלא זה נקרא חסרון ידיעה? ראה מה שכ' הח"ח בהק' למשנה ברורה ח"ג, וז"ל הרמב"ם פ"ל מהל' שבת: השבת ועבודת כוכבים כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל מצות התורה והשבת הוא האות שבין הקב"ה ובינינו לעולם לפיכך כל העובר על שאר המצות הרי הוא בכלל רשעי ישראל אבל המחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודת כוכבים ושניהם כעובדי כוכבים לכל דבריהם וכו'.


  זאת התורה לא תהא מוחלפת – דברי התעוררות בענין פאה נכרית מהגה"צ רבי חיים יושע הלברשטאם שליט"א אב"ד במאנסי יצ"ו, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, דער איד פ' שלח כ"ב סיון, תשס"ד


 מעשה נורא מבית דין של מעלה – מחלת הסרטן – קענסער בלע"ז – לאשה שהלכה בפאה נכרית, גזרו עלי בית דין של מעלה שתרד נשמתי לעוה"ז ותיכנס למשך 8 חדשים בגוף של ילדה קטנה ותהיה חולה במחלת הסרטן-קענסער, שהטיפול בזה על ידי הקרנות-קימה הגורמות לנשירת השיער, ונמצא העונש מדה כנגד מדה, ואחר כן תיפטר מן העולם, ובזה יגמר התיקון שלי.


 קול קורא - מזל טוב, איזה שידוך יפה? - מזל טוב - מזל טוב - שמעתי שעשית שידוך משהוא נחמד!, יפה מאוד? אני כבר מחכה ללכת לחתונה! מתי תהיה החתונה? רגע! - תגידי לי האם הבחורה תילך בלי פאה? לא מה פתאום? הלא יש לנו כבר ב"ה פיאות עם הכשר? סליחה! אני לא אבוא לחתונה! מה? אני אלך לבית עבודה זרה? לא לא לא ! לא אני! אני יהודיה נאמנה לה' ולא בעבודה זרה!


  מחאה נמרצה מוועד הצניעות העולמי - כל ישראל ערבים זה בזה. אלו הרבנים המתירים פאה הנכרית, הם כופרים בכל התורה כולה ועובדי עבודה זרה, וצריך לשרוף אותם באש כמו ששורפים את העבודה זרה, כי הם אשמים על כל על פצצה שבא חס ושלום על עם ישראל, ראה בספר דרך פקודיך,  תתרחקו מהם! אל תתפללו בבית מדרשיהם! ואין לסמוך על הוראתם! בואו ונחקור על הרבנים האלו מי הם? מה מעשיהם? איזה עבירות עברו עד שבאו להכשיל את עם ישראל בעבודה זרה ובגילוי עריות, רבותי! הנשיא זמרי בן סלוי היה יותר גדול מהם! ומה הביא על הכלל ישראל מגיפה רח"ל!


 חדשות בעולם של תורת אמת – אם אתה רוצה לשמוע דרשות או לדבר על ענין הפאה נכרית עם רבנים גדולי ישראל שיסבירו לכם שאין שום פוסק אחד בעולם שמתיר חוץ מרבני הערב רב, שהרשב"א כתב עליהם שהם מזרע עמלק שדין רוחין ולולין (שו"ת הרשב"א סימן תי"ד)


  אהלי ישראל – קונטרס שער התקנות – מכ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א [זצ"ל]. י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס רב דקהל מגן שאול ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי' מכון להוראה בשחיטות ובדיקות ברוקלין, שנת תשל"ח לפ"ק


 עובדא נוראה ומצמררת – מעשה נורא באשה שנפטרה ובאה ונתנה סטירה לאחד שאמר לה להוריד את המטפחת. - צניעות שהיתה בך היא חסה עליך! צרות ישראל עלו ורבו - מן השמים מעוררים: עורו ישנים! עשי תשובת המשקל ושכנעי נשים להסיר ה - פאה מראשן! - אין מנוחה בעולם העליון בגלל כך...


 דרכי נועם – א נייער ספר אויף אידיש וועגען פאה נכרית, הרה"ג מרדכי הכהן ראזנבערג, ברוקלין תשס"ד


 סיפור מעולם העליון – אין מנוחה בעולם העליון


 אחרי שיצאה מהחנות התפוצץ המחבל -  וניצלה – סיפור נורא ואיום


  סטיקער לזכות את הרבים - להדביק בכל המקומות כי כל ישראל ערבין זה לזה, וזה תשובת המשקל, כי על ידי שתעזור לאנשים אחרים שיסירו את הפאה נכרית, תינצל מכל רע שמגיע לך בעד העונש הגדול של פאה נכרית שזה עבודה זרה וגילוי עריות בפרהסיא


 אלגעמיינער זשורנאל - כ"ב סיון תשס"ד לפ"ק, ולמספרם, לאנדאנער דיין שילדערט וואס ער האט געזעען אין אינדיע ווען ער איז געפארן אין א


קונטרס כל באיה לא ישובון  בו יבואר מאמרי חז"ל וספרי שו"ת על מה שאמרו חז"ל כל באיה לא ישובון, והרי לגבי מינות אמרינן בע"ז יז מקרא דכל באיה לא ישובון, וברש"י שם שכל המשתמדים לעבודה זרה אחר שנאבקו במינות אינם שבין, וברמב"ם ה' ע"ז פ"ב ה"ה שמומר לע"ז הוא מומר לכל התורה כולה ומשוה אותו למינים לענין זה שאינם מתקבלים בתשובה. וממילא יוצא מזה, שרב הזה מיוראפ שיש לו יותר ממאה מליון דולר וכבר כתב כבר 30 תשובות להתיר את העבודה זרה, מי יודע אם יכול לעשות תשובה, וכמו כן כל המתיר את העבודה זרה ואפילו ספק עבודה זרה [ראה בכל מאמרי חז"ל, ותבין] השי"ת יעזור שכל אלו הרבנים יעשו תשובה, כי מן הסתם הם שוגגים כי הם בכלל עבר ושנה ונעשה להם כהיתר וכמו שכתב השלה"ק שמי שעבר כל ימיי חייו נקרא משומד על זה.


 קונטרס מטהר את השרץ ב150 טעמים    בו יבואר מאמרי חז"ל וספרי שאלות ותשובות וספרי מוסר על: תלמיד ותיק שהיה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים, וממילא יוצא מזה, שרב שאשתו הלכה בפאה נכרית יתיר את השרץ בק"ן טעמים, ומפני זה הרב מיוראפ שיש לו יותר ממאה מליון דולר כתב כבר 30 תשובות להתיר את העבודה זרה שהוא יותר גרוע פי אלף מהשרץ הטמא, השי"ת יעזור שיעשה תשובה השרץ אין לו שום היתר על פי חז"ל ושו"ע לפסוק בענינים הזה שעבר כל ימיי חייו ונקרא משומד על זה.


 קונטרס אין אדם רואה מומין לעצמו  בו יבואר 26 מאמרי חז"ל מדרשים וספרי מוסר וספרי חסידות - בהענין שרב שאשתו הלכה בפאה נכרית אין לו שום היתר על פי חז"ל ושו"ע לפסוק בענינים אלו מאחר שעבר כל ימי חייו על זה ונקרא משומד על זה.


 קונטרס נעשה לו כהיתר   בו יבואר 34 מאמרי חז"ל וספרי שאלות ותשובות וספרי מוסר על: עבר עבירה ושנה בה נעשה לו כהיתר, וממילא יוצא מזה, שרב שאשתו הלכה בפאה נכרית אין לו שום היתר על פי חז"ל ושו"ע לפסוק בענינים הזה שעבר כל ימיי חייו ונקרא משומד על זה.


 קונטרס קיצור שולחן ערוך הלכות עבודה זרה     הלכות עבודת כוכבים ומזלות  ובו כ' סעיפים


 בענין פירצת הפאה נכרית – דעת קדשו של מרן בעל דברי יואל זי"ע, בספרו דברי יואל, טיב לבב, ומספר הקדוש בעל דברי חיים זי"ע, מספר חמדה גנוזה, ועוד


דעת מרן הגש"ז אויערבך זצ"ל – מספר משמרת החיים. לא להחמיץ את ההזדמנות. נשים יקרות! הקב"ה נתן לנו הזדמנות להתפטר מהפאה שכולה ספקות וחששות הלכתית, לא להחמיץ ההזדמנות.


  מכתב גלוי מהחפץ חיים זצ"ל – מכל זה משמע שהאיסור הוא: א. מטעם ברכות כנגד ערוה. ב. מטעם הרהור. ובזמנינו שהפאה נכרית נראה כשער ממש ועוד יותר, א"כ מה ההבדל?


לאפרושי מאיסורא – מטעם כ"ק מרן הגאב"ד ורבותינו הגאוה"צ שליט"א


על פירצת הבגדים הקצרים והצרים – מטעם כ"ק מרן הגאב"ד ורבותינו הגאוה"צ שליט"א


 כיצד נציל את החיים – ממרן בעל שבט הלוי, והגאון ר' יצחק זילברשטיין שליט"א בשם החפץ חיים והאמרי אמת זצ"ל


 פירצה חמורה – וגילוי דעת – הרבנים צועקים בקול רעש גדול שאשה תלך רק בבגדים כשרים


 גרוע מכל העבירות – צועק החתם סופר זי"ע, והחפץ חיים צועק נסבו על ידי זה כל הצרות, האמרי אמת צועק! הנשים האלו הורסים את היהדות ח"ו. הגאון ר' אליעזר מנחם מן שך צועק, צריכים לסגור את כל הכוללים, מה שוה התורה של הבעל אם כך הולכת אשתו, כל התורה הולכת לסטרא אחרא


 נצחיותה של צניעות, אין תירוצים – לעשות שיעורים בפרהסיא, גופי תורה והלכות ברורות, אסור לשבת בשלוה!!! חובותינו לתקן


 הדר קיבלוה בימי החש-בראש המולך מהודו – האם דווקא בענין הצניעות תניחי לצאר הצורר להפיק את זממו? – הועד למען צניעות מחנינו


 פסק דין – מהגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א ראב"ד לכל מקהלות האשכנזים


 פסק דין – מהגאון רבי משה מרדכי קארפ – בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל, עדות משלוחים מהודו שהשער הבא משם יש לו דין תקרובת עבודה זרה


 תשובה ממרן הגרי"ש שליט"א – להרב בעלסקי מברוקלין שרצה להקיל רח"ל [כמו שידוע שהוא מקיל באיסורי עריות, והליכה לערכאות ומסירה וכשרות, ובעירוב הוא מחמיר ומבזה כל גדולי ישראל שרוצים לקיים מה שכתוב בשו"ע. והוא מקיים במלוא המובן מה שאנו אומרים בסדר יום כפור קטן: אֵת אֲשֶׁר טִהַרְתָּ טִמֵּאתִי, וַאֲשֶׁר טִמֵּאתָ טִהַרְתִּי, אֶת אֲשֶׁר הִתַּרְתָּ אָסַרְתִּי, וַאֲשֶׁר אָסַרְתָּ הִתַּרְתִּי, אֶת אֲשֶׁר אָהַבְתָּ שָׂנֵאתִי, וַאֲשֶׁר שָׂנֵאתָ אָהַבְתִּי, אֵת אֲשֶׁר הֵקַלְתָּ הֶחֱמַרְתִּי, וַאֲשֶׁר הֶחֱמַרְתָּ הֵקַלְתִּי, אֵת אֲשֶׁר קֵרַבְתָּ רִחַקְתִּי, וַאֲשֶׁר רִחַקְתָּ קֵרַבְתִּי]


 צניעות שהיתה בך היא חסה עליך! – 20 ניסים ועובדות שהיו עם הרדיד


עטרה ליושנה - מטעם כ"ק מרן הגאב"ד ורבותינו הגאוה"צ שליט"א, צוריק קער'ן די קרוין צו איר פראכט ווי עס איז געווען


  והיה מחניך קדוש – כל אחד יעשה צלומים [קאפיס] ויחלק לזיכוי הרבים וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים


 טוהר או מות – כל עכבה לטובה, בדק בעצמו! הגרבים שבאו לנחם אבלים, יזכור עונות


 עורי עורי כי בא אורך – פעולותיו לכיסוי ראש כהלכה


 דעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל – חס ושלום לא לבוא לקרר ולצנן בדבר נשגב הזה באמתלאות שונות


  חיזקו ואמצו – תחזקנה ידי נשים רבות בעירנו שחזרו למנהג אמהותינו מקדמת דנא לכסות ראשן במטפחת


 קריאה קודש אל בנות ישראל – מטעם רבותינו הגאונים הצדיקים שליט"א


 שובה ישראל - מטעם רבותינו הגאונים הצדיקים הגאב"ד והבד"ץ שליט"א


 אגרת מלב אל לב – בעקבות הסערה – אשרי העם שלו ככה! – תשובת המשקל


  שו"ת דברי חיים – אם מותר לאשה ללכת בפאה נכרית? - תתביישו לכם נכדי הדברי חיים זי"ע, שלא די שאתם לא הולכים בדרכי אבותיכם, אתם עוד מכשילות את הרבים, וכאילו הוא לא אסר. איך אתם לא מתביישות ללכת ברחוב, מאיפה יש לכם חוצפה כזאת?


צוואת מרן החתם סופר – וגם אפילו בפאה נכרית אני אוסר עליכם באיסור גמור. – תתביישו לכם נכדי החתם סופר, שלא די שאתם לא הולכים בדרכי אבותיכם, אתם עוד מכשילות את הרבים, וכאילו הוא לא אסר. איך אתם לא מתביישות ללכת ברחוב, מאיפה יש לכם חוצפה כזאת?


 ומודה על האמת – כל אחד שאשתו או ילדיו הולכות בפאה נכרית צריך לזעוק ברחובות ושווקים שאסור לעשות כן, אך מה אעשה שאין בכוחי לפעול אצל בני ביתי ואין דברי נשמעים, (טיב לבב פ' נח, להגה"ק מסאטמאר)


  הגה"ק רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם זי"ע – איסור גדול יש לבנות ישראל לילך בפאה נכרית, וכל איש ישראל מחויב למחות באנשי ביתו בכל כוחו


   אל גבורות הכח, נשות ישראל! – האם אנו מתביישות בכיסוי ראשינו?, להמשך הפצה לזיכוי הרבים לפנות לטל.


 עוז והדר לבושה – פאות – הנראות כשערה הטבעי של האשה – הלכה והשקפה, מתוך הספר עוז והדר לבושה, מהרה"ג פסח אליהו פאלק שליט"א מח"ס שו"ת מחזה אליהו, ועוד 


 הבזיון הנורא ומשמעות – כתב בעל לחמי תודה שאביו הגאון בעל הפלאה בצירוף שני בתי דינים יצאו בחרם על לבישת נשים בפאה נכרית, וכתב שהן מחטיאים רבים בהרהורי עבירה שקשין מהעבירה. – וכה הם דברי רבינו יונה באגרת התשובה: "וצריכה האשה שתהא צנועה ונזהרת שלא יסתכלו בה בני אדם חוץ מבעלה, שהמסתכלים בפניה או בידיה יורדין לגיהנום והיא ענושה בעונש כל אחד ואחד מהם, מפני שהחטיאה אותם ולא נהגה צניעות בעצמה ונכשלו בה" עכ"ל.


 קול קורא - און בן פלת – אשתו הצילתו


 5 שאלות - ויכוח - 5 תשובות – למה את ממשיכה ללכת בפאה?


 המכון להפצת לימוד ובירור דין פיאה נכרית – 18 אלף דולר לבני תורה, 36 אלף דולר לרבנים שיכולים להראות צד היתר שמותר ללכת בפאה נכרית


 3 צילומים – עבירה גוררת עבירה – עבודה זרה בראש, הפאה של בודהה, דת והלכה סימן א'. – סערה רבתי – פיאות שנשים חובשת בהן – מקורם מעבודה זרה האסורים בהנאה


עדות נוראה ומצמררת – סיפור נורא ואיום עם אשה שבאה מעולם העליון וסיפרה את אשר עוברת על אשר הלכה בפאה נכרית


 נבואה נוראה עשרות שנים לפני השואה! – מה היה מגורמי השואה הנוראה!


 מחריד שרוב ילדי ישראל בארץ הקודש, מעלימים מהם בבתי ספר החילוניים את יסודי היהדות ואפילו לא מלמדים אותם שמע ישראל. וגם לדאבוננו מחריד שלא מלמדים אותם האמת על הפאה הנכרית.


 העומד בפרץ – סיפורים נוראים מגדולי עולם מהאדמו"ר ה "בית ישראל" מגור זצוק"ל ועוד.


 אחות יקרה – סיפורים נוראים מהחזון איש ומהאדמו"ר מקאליב


 סיפורה של אשה ירושלמית - שחוותה מוות קליני סיון תשנ"ז


 עשרת אלפים דולר – כל ההיתר נפל בבירא!, כדי להוציא את האמת לאמיתה, - הוכרז על פרס של עשרת אלפים דולר למי שיפריך את הנ"ל


 דעת תורה – מגה"צ רבי משה ארי' פריינד שליט"א [זצ"ל] – לחזק את ידיהן של הני גבורי כח המקדשים שם שמים ברבים ומחליפות מפאה נכרית לכיסוי ראש כהלכה בודאי מקרבין בזה את הגאולה דבזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו   


 מעשה נורא!!! – מבעל הדברי חיים זצ"ל


 הגה"ק מצאנז זי"ע צועק: - לא נמצאת בכל מדינות אשכנז שום אשה חשובה לילך בשערות ופיאה נכרית, ורק בעו"ה מקרוב נשתרבב המנהג הזה מן האפיקורסים, והאיסור במקומו עומד והעובר לוקה מן התורה – ומי יודע כל הצרות שאנו מקבלים הוא רק בשביל העבירה הזאת כי הגה"ק מצאנז אומר לוקה מן התורה.


 נחפשא דרכינו – קול נהי המכריזים על לווית הקדושים שנרצחו אמש בפוגרום מזוויע!!! נורא ואיום!! בדרכם מהכתל המערבי. נשמע באזנינו. איך שודדנו?!.


 הגיע מידע חדש בענין פאה נכרית – כן או לא – ולמה - ?


אגרת מלב אל לב – הקריאה שהדהדה במלוא עוצמתה מפי משה רבינו עליו השלום מי לה' אלי – היא זו שיצאה מפי מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א – נשות ישראל הכשרות אלו שלא נכשלו אז בעגל הזהב צועדות בגאון ובתעצומות נפש ומוציאות את גיעולי העבודה זרה מרשותם – אשרי העם שלו ככה


למען קדושת ישראל - גילוי דעת תורה - קריאה גדולה מגדולי ומאורי הדור על עניני צניעות


הלכות נחוצות לפסח – להמעדעצין קאמפאניס, לברר כשרות התרופות לפסח ולכל ימות השנה, על ידי הגה"צ רבי  שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א


מכתב מאורטדוקס יוניאן על יין מבושל – אנגלית


פאה נכרית - פון שייטל ביז שטריימל – די צייטונג פ' קרח תשס"ד


פאה נכרית – הונדערטער פרויען באטיליגט ביי אסיפת התעוררות מאנטאג פאררופן דורך קהל יטב לב, דער איד כ"ט סיון תשס"ד


פאה נכרית – הכשרים אויף די שייטלען הרב ישראל סופר, די צייטונג פ' קרח תשס"ד


עין בעין יבאר ויגלה מעלת קדושת העינים, ואיך שהאדם צריך לשמור מאד על עיניו, לא להסתכל על תמונות תועבה ושאר דברים המגרים את היצר הרע, ועל ידי זה יזכה לחזות בנועם שכינת עוזו יתברך עין בעין, אשרי לו., הובא לדפוס על ידי חסידי ברסלב, ירושלים עיה"ק


זעקת שוד ושבר  נגד העיתון דער איד שמצד אחד הוא נגד ציונות ומצד השני הוא מכניס ציונות בלבות בני ישראל, מרידה בדעת תורה של גדולי ישראל, י"ל ע"י תלמידי כ"ק מרן מסאטמאר שליט"א


אזהרה לשבת אזהרה נחוצה בענין טבילה בשבת קודש


והי' מחניך קדוש - ובערת הרע מקרבך - אזהרה חמורה ונוראה על דבר הצניעות - לא תנאף - תערובות - אנשים בנשים, בני הישיבות מאנסי ניו יארק


אור הצניעות בישראל - דער ספר איז געווידמעט אויף דעם גרויסן מכשול פון איסור יחוד וואס עס קומט פאר ביי פרויען וואס גייען צו דאקטורים קלים ורקים. דער ספר ווייזט דעם ריכטיגען וועג ווי א אידישע טאכטער דארף זיך פירן זאל ניצל ווערן פון איסור יחוד און אנדערע מכשולות. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א - .Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,


מכתב על פאה נכרית - כ"ה אייר תשס"ד- מהגר"מ שטערנבוך שליט"א ראב"ד העדה החרדית בירושלים עיה"ק: ולא מועיל אמירת המוכר שאצלם אין מהודו (אינדיע) שכך הטעו אותם, רק צריך בירור יסודי ומקיף במקור וכדין טריפות, ואי אפשר לברר מהיכן הובאו


פסק דין – מהגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א ראב"ד לכל מקהלות האשכנזים


 חיזקו ואמצו – תחזקנה ידי נשים רבות בעירנו שחזרו למנהג אמהותינו מקדמת דנא לכסות ראשן במטפחת


 קול קורא מרבנים הגאונים הצדיקים האוסרים פאה נכרית


זאת התורה לא תהא מוחלפת – דברי התעוררות בענין פאה נכרית מהגה"צ רבי חיים יושע הלברשטאם שליט"א אב"ד במאנסי יצ"ו, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, דער איד פ' שלח כ"ב סיון, תשס"ד


פתח האהל חלק יג - פתיחה בהתעוררות ודברי חיזוק שהשמיע כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א הרהגה"צ המפורסם רבי רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי לאברכי הכולל "אהל משה" שנת תשל"ו. בעמח"ס שו"ת ברכת שמים ג"ח וספרי ברכת שמים על הש"ס.
תשובה מכ"ק אדמו"ר שליט"א שכתבה בימים אלו להלכה ולמעשה, ובו נתבארו המכשולות הנוראות המצויות בעבודת הנשים בכלל ובעבודת האפי"ס בפרט. יוצא לאור ע"י תלמידיו בישיבת "אהל שמואל" דקאשוי בעדפארד הילס, נ.י


קול קורא – פסק הלכה - מטעם רבותינו הגאוה"צ שרי התורה מרן הגאב"ד והביד"צ שליט"א – מירושלים עיה"ק


אויפרוף - צניעות – מוועד למניעת הרחיצה בתערובות בסי-געיט


זכה לבנים מהוגנים – דרשת מרן הגה"ק מסאטמאר בענין לבישת פאה נכרית


 מדריך חצניעות בישראל והוא חלק ב' מספר קדושת ישראל השלם - וויכטיגע דינים וועגען צניעות

, באידיש.
 - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,


 קדושת ישראל הלכות יחוד - אין אידיש, אויף די וויכטיגע הלכה וועגען איסור יחוד. דער וואס איז נישט באקאנט אין הלכות יחוד וואס ווערט געברענגט אין דעם ספר, אהנע צווייפעל אז ער ווערט נכשל אסאך מאל אין דעם הארבען איסור פון יחוד. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א. - Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,


סדר נתינת כתובה כהלכתה. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,


סדר נתינת כתובה כהלכתה – כל הכתובה בלשון המובן – ובסוף התוכן בקיצור. – על החתן לקרותו לפני קבלת קנין, וכן העידים יקראוהו. – הנוסח בלשון המובן. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,


סדר נתינת כתובה כהלכתה – תוכן הכתובה בקיצור. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,


סדר נתינת כתובה כהלכתה – תוכן כתובה דאשתכח בה טעותא. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,


גם בקרית יואל מתחתנים עם שיקסעס רח"ל.. – קליפ מפנים חדשו' גליון 545 אדר תשס"ד


מאמר לפני מי אתם מטהרים, על הפאה הנכרית והצניעות


בזכות נשים צדקניות – על שמיטת הפיאות הנכריות בכ"א אייר התשס"ד, ירושלים עיה"ק.


 עקבתא דמשיחא. – עורי עורי כי בא אורך, פעולותיו לכיסוי ראש כהלכה. – אשרנו שזכינו בדור זה לכך, אשרינו שזכינו בדור זה להתעוררות כזו אשר אלפי אלפי נשים בכל העולם כולו מבערות פאות ומחליפות למטפחות, בירושלים בני ברק ושאר הרי ארה"ק, ארה"ב אירופא ועוד, חייבים להחזיק טובה לבעל מחבר ספר "דת משה וישראל שליט"א, הקב"ה שלחו במיוחד לעולם לכך, ואם לא פעולותיו במסי"נ, מי יודע אם היתה כיום מטפחת בעולם. - עורי עורי בת ישראל


 צאי לך בעקבי הצאן. – שאלה? איזה כיסוי ראש כשר ואיזה לא?        עדות נוראה ומצמררת. – עבירה גוררת עבירה. – עבודה (זרה) בראש – הפאה של בודהה. – פיאות שנשים חובשות בהן – מקורם מעבודה זרה האסורים בהנאה.- דת והלכה.          גרוע מכל העבירות – כיצד נציל חיים? – פרצה חמורה. – גילוי דעת.        שקר החן, בנוגע פאה נוכרית רח"ל. אכזריות. – ניתן להשיג את הקונטרס "בואו חשבון" ובו ביאור מקיף על הפאה נוכרית, במחיר הקרן.           סיפורה של אשה ירושלמית שחוותה מוות קליני, סיון תשנ"ז

 

 בולעטין #1 וועד משמרת הצניעות העולמי - ארגון  מוקדש להחזיר עטרת הצניעות ליושנה - בִּשְׂכַר נָשִׁים צַדְקָנִיּוֹת שֶׁהָיוּ בְּאוֹתוֹ הַדּוֹר נִגְאֲלוּ אֲבוֹתֵינוּ מִמִּצְרַיִם, - חודש תשרי תשנ"ה - וועד משמרת הצניעות אל הקהל היהודי  אוכל בשוק דומה לכלב. - להסיר מכשול – מהפיצא סטארס!!!  . - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א. 

בולעטין #2 וועד משמרת הצניעות העולמי - להסיר מכשול - מחנויות של פיצא. . - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

בולעטין #3 וועד משמרת הצניעות העולמי - ארגון מוקדש להחזיר עטרת הצניעות ליושנה - חודש כסלו תשנ"ה – אזהרה לנשי ישראל – בענין נשים שהולכות לרופא לבד בלי הבעל.. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א..

 בולעטין #4 וועד משמרת הצניעות העולמי - ארגון מוקדש להחזיר עטרת הצניעות ליושנה - חודש טבת תשנ"ה – אזהרה לנשי ישראל – בענין נשים שהולכות לרופא לבד בלי הבעל. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א..

 בולעטין #5 וועד משמרת הצניעות העולמי - ארגון מוקדש להחזיר עטרת הצניעות ליושנה - חודש שבט תשנ"ה – קונטרס צניעות ישראל כהלכתה חלק ב' – בענין ילדים מאומצים – דיניו ומנהגיו 52 שאלות שיש בענינים אלו. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

בולעטין #6 וועד משמרת הצניעות העולמי - ארגון מוקדש להחזיר עטרת הצניעות ליושנה - חודש אדר תשנ"ה – קונטרס צניעות ישראל כהלכתה חלק ב'– בענין נשים שהולכות לרופא לבד בלי הבעל.. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 

 

 אזהרות נחוצות בענין הפרצות הגדולות בעניני טבילה לנשים שהיא יסוד קדושת ישראל וטהרתן רח"ל

בו יבואר כי על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן: על שאינן זהירות בנדה, בחלה ובהדלקת הנר" - מי שעובר על איסור עריות, הוא עובר גם על איסור נדה, ושניהם חייבים כרת - מצות לא תעשה שלא לבוא על אחות אשתו בחיי אשתו - מצות לא תעשה שלא לבוא על הנדה

מצות לא תעשה שלא לבוא על הנדה. שנאמר (ויקרא יח, יט): "ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב". והעובר על זה ובא על אשה נדה, אפילו אחר שכלו ימי הנדה, כל זמן שלא טבלה במקוה כשרה כדין, של ארבעים סאה, שניהם חייבים כרת, והולד הנולד הוא פגום. (ופירשו האחרונים: שהוא פגום ומקולקל, וראוי להרחיק ממנו). ואסור לבוא על אשתו סמוך לוסתה. וכמה נקרא סמוך לוסתה? אם היה דרכה לראות ביום, אסור מתחלת היום; ואם היה דרכה לראות בלילה, אסור מתחלת הלילה. ויולדת, טמאה לבעלה כנדה, ואפילו לא ראתה דם בשעת לידה, טמאה; בין ילדה חי, בין ילדה נפל. ובמדינותינו, לאחר שבעה ימים לזכר וארבעה עשר לנקבה, אם טהרה מדם, תוכל לעשות בדיקת "הפסק טהרה" ותתחיל לספור שבעה נקיים, ותטבול אחר כך, ומותרת לבעלה. ואם תראה דם לאחר טבילתה, אסורה לבעלה ככל הנשים (שאין לה ימי טוהר הכתוב בתורה). והבא על היולדת כל זמן שלא טבלה, הרי הוא כבא על הנדה.

והנה, בענין עצם חיוב הטבילה לנדה, לא הוצרכנו לדבר, כי מי מבני עמנו לא ידע את גודל חיובה על פי התורה, כי הלא נדה היא כל זמן שלא טבלה; ואפילו נמשך כמה שנים מעת ראייתה, וכבר נעשתה זקנה שפסקה מלראות, מכל מקום עדיין טמאה היא מן התורה, מעת שראתה ועדיין לא נטהרה. ואיסור נדה מפורסם בכל ישראל, אפילו לקטן שבקטנים שיש לו מעט ידיעה בחומש, כי הלא מקרא מלא הוא (ויקרא יח, יט): "ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב לגלות ערותה", וכתיב בסוף הפרשה (שם שם, כט): "כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושת מקרב עמם", והיינו, שגם האשה נכרתה עבור זה. ונשנה הדבר הזה בפרשה כמה פעמים שהוא תועבה, ומטמא הנפש, ונפשו נכרת מארץ החיים לגמרי. ואפילו אם יכפוהו עכו"ם לזה, צריך למסור נפשו ולא יעבור על זה - שהוא שקול כמו עבודה זרה. והנה, מחמת גודל פרסומו בין האומה, היה דבר זה לפלא ולתמהון אם היינו מעתיקים לפני הקורא גודל איסורה; וכמו שאין צריך להזהיר לכל אחד שלא יחתוך את ראשו. אכן, עתה, בעונותינו הרבים, החלו אנשים קלי דעת ובורים, לפרוץ פרצה בענין הטבילה לגמרי, שנשותיהן אינן טובלות כלל לנדותן, וחושבות שזה רק מנהג של יהדות בעלמא.

(ספר המצות הקצר - חלק מצוות לא עשה, קלב)

מי שעובר על איסור עריות, הוא גם על איסור נדה, ושניהם חייבים כרת

על כן אנו צריכים להאריך קצת בגודל העון הזה, כדי להזהיר להעם מהחטא הנורא הזה. ראשון לכל צריך האדם לדעת, שכל העונשים הנאמרים בתורתנו הקדושה ובחכמינו זכרונם לברכה על מי שעובר על איסור עריות, הוא גם על איסור נדה, ושניהם חייבים כרת עבור זה. והעובר על זה בזדון לבו, הוא רשע גמור, ופסול לעדות ולשבועה, ונקרא "פושע ישראל בגופו" עבור זה. ודינו נפסק (ראש השנה יז ע"א) - דמי שיש לו רוב עונות, ובתוך העונות נמצא גם עון זה, נדון בגיהנם שנים עשר חדש, ואחר כך גופו כלה ונשמתו נשרפת, והרוח מפזרת לאפרו תחת כפות רגלי הצדיקים. ומי יוכל לשער גודל היסורים והצרות שיסבלו שניהם בגיהנם, אפילו על פעם אחת שעוברין על איסור זה, וכל שכן אם הפקר, חס ושלום, בעיניהם עון זה החמור, לעבור עליו כמה פעמים.

על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן: על שאינן זהירות בנדה, בחלה, ובהדלקת הנר

וגם הרבה פעמים גורם העון הזה שתמות בעת שתשב על המשבר, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה (שבת לא ע"ב): "על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן: על שאינן זהירות בנדה, בחלה ובהדלקת הנר". גם העון הזה גורם כמה פעמים שימותו בניהם. ואפילו הוא רואה שבניו קיימים, לא יחשוב רב ותקיף מכל מסאבין דעלמא". [תרגום: הזרע שהוא מוליד בו בזמן, נמשך עליהם רוח טומאה, וכל ימיהם יהיו בטומאה. כי הבנין והיסוד שלהם הינו בטומאה גדולה וקשה מכל טומאות שבעולם]. (ועיין שם מה שהאריך בזה). ועל כן, כל איש אשר בשם ישראל יכונה, יחוס על עצמו ועל כל דורותיו הבאים אחריו, שלא יכלו בעונותיו, ויתחזק על יצרו שלא לעבור על איסור המר הזה, ויהיה לו טוב בזה ובבא. ולפי זה, צריך ליזהר מאד שלא לדור עם אשתו בעיר שאין שם מקוה כשרה. ואפלו מי שתלוי בו טפלי, ועיקר פרנסתו, לפי מראית עיניו, הוא תלוי רק במקום הזה, לא יחליף עולם עומד לעד לעולם, בעולם עובר, כי בודאי כשידור בקביעות עם אשתו במקום הזה, בהמשך הימים יבוא לידי מכשול ואיסור כרת, רחמנא ליצלן. וישים בטחונו בה', שלא יעזבהו גם שם.

(ספר המצות הקצר - חלק מצוות לא עשה)

מצות לא תעשה שלא לבוא על אחות אשתו בחיי אשתו

מצות לא תעשה שלא לבוא על אחות אשתו בחיי אשתו. שנאמר (ויקרא יח, יח), "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה". ומשעה שקדש אשה, נאסר באחותה, בין מן האב בין מן האם, ואפילו מזנות. ואם בא על אחותה בחיי אשתו, אפילו אם גירש אשתו, חייבים כרת; ובשוגג, חטאת. ונוהג בכל מקום ובכל זמן.

(ספר המצות הקצר - חלק מצוות לא עשה, קלא)

 

בס"ד

בית דין צדק דקהל האלמין יצ"ו

לאפרושי מאסורא – על משמרת הצניעות

זעקת שמים של האבות השבורים ומשפחות נאנקות

ביום ג' שבוע שעברה (22 במאי) הודפס בעתון הניו-יורקי הנפוץDaily News , עובדות סטטיסטיות קורעי-לב מסמרות שיער. לאמור:

%25 מרופאי הנשים הודו שאינם נוהגים לפי המסורת היהודית עם לקוחותיהן (כמעשה ארץ מצרים וארץ כנען).

%13 מהרופאים הכלליים הוסיפו שהם מתנהגים כרופאי הנשים. עוד %19 אמרו (ללא בושה) שאינם רואים בכך שום חסרון.

עוד %19 הוסיפו שזה דרוש ללקוחות. הגרועים שברופאים בפרט זה הם רופאי הנשים. לאחריהם באים הפסיכולוגים.

מורי ורבותי!!! האם מותר לשתוק? האם מותר לשבת באדישות בו בזמן שהרופאים שוברים משפחות יהודיות בהמוניהם, ומטביעים את כל הקדוש לנו במעיין של טומאה וזוהמא?

כל אחד מאתנו הרי יצטרך לתת דין-וחשבון על כך שישב בחיבוק-ידיים!!! אסור לשתוק, צריך לעורר את יהודי העולם, יש לדרוש ברבים ולהסביר את חומרת הדבר לפני היהודים התמימים. זוהי גזירה רעה לא עלינו להשריש חס ושלום את הגחלת האחרונה של קדושת בנות ישראל.

רבנים הנותנים שיעורים לבעלי בתים חייבים מזמן לזמן להסביר לאברכים צעירים את החומר שבדבר, ולהדריך אותם כיצד עליהם להתנהג.

כל יחיד שיש לו איזושהי השפעה על אנשים אחרים, חייב לפחות בביתו שלו להשתדל שיקחו אך ורק אשה רופאה, ובאם אי אפשר בשום אופן, יש להזהר לא להשאיר את האשה או הבת לבד עם הרופא במשרדו, אלא אך ורק בליווי הבעל או האב או אחד משבעת הקרובות המנויים בשולחן ערוך (אבן העזר סימן כ"ב). (על פי הוראת הגאון הצדיק מורנו הרב יצחק יעקב ווייס ראש אב בית דין ירושלים; מהר"ש ואזנר; מהר"י גרינוואלד (פאפא); מהר"ר בלום (קאשוי); מהר"ם שטערן (דעברעצין); מהר"א לייטנער (מאנטעווידעיא).

זכרו היטיב!!! ביקור אחד אצל הרופא בהתנהגות שלא בדרך התורה, יכול חס ושלום להרוס את האדם לעולם ועד, לגדוע את השלשלת של דורות יהודיים מימות עולם.

לדאבונינו, אירעו לאחרונה אסונות נוראיים על ידי ביקורים אלה, ורק חלק קטן מהם ידועים לרבנים מסדרי גיטין ולאירגוני שלום בית.

על הבעל להסביר בביתו שביקורים אצל הרופא אינם למטרת תענוג, אלא אך ורק לצרכי בריאות וכדומה, ולכן אסור להיכנס לשיחה מיותרת עם הרופא, כי זה גורם להחדרת כח זוהמא בהשקפותי' של האשה.

הספרים הקדושים כותבים, שבעת ביאת המשיח יתגלה מי הם הנשים שעיכבו את הגאולה, ומי הם הנשים הצדקניות שקירבו את הגאולה.

 בכבוד רב,   הק' שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין יצ"ו

נ.ב. בקליניקה של "בית ישראל" עובדים עשרות נשים רופאות שאפשר לקבל אצלם כל טיפול לפי בקשה. בוויליאמסבורג אפשר להזמין אשה רופאה שמקבלת מעדיקייט, בבנין הנקרא: Division Medical, 138 Division Ave.

 

GO TO PRIOR PAGE