ISRAEL613.COM

בס"ד

 

לימוד הזוהר הקדוש

THE STUDY OF THE ZOHAR HA KADDOSH

HOME        ראשי

PAGE 3    GO TO PAGE:    1  2  3  4

ספר הזהר הקדוש

על חמשה חומשי תורה

מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

דברים

במדבר

ויקרא

שמות

בראשית

ואתחנן

עקב

שופטים

כי תצא

וילך

האזינו

תיקוני זוהר

1 - 19

20 - 44

45 - 68

69 - 70

במדבר

נשא

בהעלותך

שלח

קרח

חקת

בלק

פנחס

מטות

ויקרא

צו

שמיני

תזריע

מצורע

אחרי מות

קדושים

אמור

בהר

בחוקותי

שמות

וארא

בא

בשלח

יתרו

משפטים

תרומה

תצוה

כי תשא

ויקהל

פקודי

הקדמה

בראשית

נח

לך לך

וירא

חיי שרה

תולדות

ויצא

וישלח

וישב

מקץ

ויגש

ויחי

 

זהר חדש
דברים

במדבר

ויקרא

שמות

בראשית

ואתחנן

כי תצא

כי תבא

שיר השירים

רות

איכה

תיקוני זוהר חדש

נשא

חקת

בלק

מטות

צו

אחרי מות

בהר

בשלח

יתרו

תרומה

כי תשא

בראשית

נח

לך לך

וירא

תולדות

ויצא

וישב

 

ספר הזהר עם פירוש הסולם

מבאר ומתרגם כל דברי הזוהר במלואם, החל מהענינים הפשוטים עד המקומות הסתומים ביותר, ואינו מניח אף מלה אחת בלי פירוש, ומחוץ לאותם המקומות שבספר הזוהר, בחכמת הקבלה, הרי הוא ביאור שוה לכל נפש.

מראות הסולם

הוא מלוי אל ביאור הסולם:

אותם המקומות, שצריכים לאריכות יתירה,
 הוקבע מקומם במראות הסולם.

מסורת הזוהר:

מראה מקומות לענין המדובר, שנמצא בג' חלקי הזוהר
, תיקוני זוהר, זוהר חדש, ותיקונים חדשים.

חלופי גרסאות

מביא כל השינויים שישנם בדפוסים הקודמים
 משנת שנ"א עד הנה.

לוח השואת הדפים

משוה הדפים בתיקוני זוהר: זוהר חדש ותק"ח של דפוסים שונים, להדפים שב"מסורת הזוהר" (נמצא בחלק א').

כדי להקל על המעיין להבין הביאורים במקומות שעוסקים
 בחכמת הקבלה, הוספנו בחלק א' הספר

פתיחה לחכמת הקבלה

ספר הזהר עם פירוש הסולם

דברים

במדבר

ויקרא

שמות

בראשית

ואתחנן

עקב

שופטים

כי תצא

וילך

האזינו

תיקוני זוהר א

תיקוני זוהר ב

תיקוני זוהר ג

השמתות א

השמתות ב

השמתות  ג

מפתח

במדבר

נשא

בהעלותך

שלח

קרח

חקת

בלק

פנחס

מטות

ויקרא

צו

שמיני

תזריע

מצורע

אחרי מות

קדושים

אמור

בהר

בחוקותי

שמות

וארא

בא

בשלח

יתרו

משפטים

תרומה

תצוה

כי תשא

ויקהל

פקודי

הקדמה

בראשית

נח

לך לך

וירא

חיי שרה

תולדות

ויצא

וישלח

וישב

מקץ

ויגש

ויחי

ספר הזהר עם פירוש הסולם

זהר חדש
דברים

במדבר

ויקרא

שמות

בראשית

ואתחנן

כי תצא

כי תבא

שיר השירים

רות

איכה

 

נשא

חקת

בלק

מטות

צו

אחרי מות

בהר

בשלח

יתרו

תרומה

כי תשא

בראשית

נח

לך לך

וירא

תולדות

ויצא

וישב

 

לימוד הזהר, הלכה ומוסר מספר חק לישראל

פרשת בראשית עד פרשת וירא

 

ספר הזהר דפוס ישן

במדבר דברים

ויקרא

שמות ב

שמות א

בראשית ב

בראשית א

ANNOUNCEMENTS ON THE IMPORTANCE OF STUDYING THE ZOHAR HA KADDOSH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

 

THE IMPORTANCE OF THE STUDY OF THE ZOHAR HA KADDOSH EVEN FOR ONE WHO DOES NOT UNDERSTAND WHAT HE IS SAYING

 

 בולעטין מספרים 1 36  מחודש תשרי שנת תש"ס עד חודש תשרי שנת תשס"ג

ל"ו גליונות מידי חודש בחדשו. יצא לאור על ידי וועד לעורר על לימוד ספר הזוהר הקדוש. ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר הזוהר הקדוש, כמו שכתוב: בחיבורא דא יפקון מן גלותא, וכל המעורר ללמוד זוהר הקדוש מקרב בזה ביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן. קי"ב עמודים 

 שער הזוהר בולעטין # 1 חודש תשרי שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 2 חודש חשון שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 3 חודש כסלו שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 4 חודש טבת שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 5 חודש שבט שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 6 חודש אדר שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 7 חודש ניסן שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 8 חודש אייר שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 9 חודש סיון שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 10 חודש תמוז שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 11 חודש אב שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 12 חודש אלול שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 13 חודש תשרי שנת תשסא.

 שער הזוהר בולעטין # 14 חודש חשון שנת תשסא.

 שער הזוהר בולעטין # 15 חודש כסלו שנת תשסא.

 שער הזוהר בולעטין # 16 חודש טבת שנת תשסא.

 שער הזוהר בולעטין # 17 חודש שבט שנת תשסא.

 שער הזוהר בולעטין # 18 חודש אדר שנת תשסא.

 שער הזוהר בולעטין # 19 חודש ניסן שנת תשסא.

 שער הזוהר בולעטין # 20 חודש אייר שנת תשסא.

 שער הזוהר בולעטין # 21 חודש סיון שנת תשסא.

 שער הזוהר בולעטין # 22 חודש תמוז שנת תשסא.

 שער הזוהר בולעטין # 23 חודש אב שנת תשסא.

 שער הזוהר בולעטין # 24 חודש אלול שנת תשס"א.

 שער הזוהר בולעטין # 25 חודש תשרי שנת תשסב.

 שער הזוהר בולעטין # 26 חודש חשון שנת תשסב.

 שער הזוהר בולעטין # 27 חודש כסלו שנת תשסב.

 שער הזוהר בולעטין # 28 חודש טבת שנת תשסב.

 שער הזוהר בולעטין # 29 חודש שבט שנת תשסב.

 שער הזוהר בולעטין # 30 חודש אדר שנת תשסב.

 שער הזוהר בולעטין # 31 חודש ניסן שנת תשסב.

 שער הזוהר בולעטין # 32 חודש אייר שנת תשסב.

 שער הזוהר בולעטין # 33 חודש סיון שנת תשסב.

 שער הזוהר בולעטין # 34 חודש תמוז שנת תשסב.

 שער הזוהר בולעטין # 35 חודש אב שנת תשסב.

 שער הזוהר בולעטין # 36 חודש אלול שנת תשסב.

ספרים השייכים לספרי הזוהר הקדוש

הוא פירוש הזהר הקדוש על התורה, מאת התנא האלוקי רבי שמעון בן יוחאי ז"ל. - מסודר על כל פסוק הפירושים והענינים השייכים לו, וגם הפירושים והענינים של הפסוקים הנמצאים בשאר מקומות הזהר. נלקטו ונקבצו ונסדרו במקומם בלשון הזהר עם העתקת לשון הקודש שורה לעומת שורה ועל ידי זה יוכלו כל באי שער זהר תורה לכנוס ולטייל בפרדס הזהר ויתקיים מה שאמר אליהו לבר יוחאי שספר הזהר יתגליא לתתאי בסוף יומיא ובגיניה ושבתם איש לאחוזתו וגו'. וכדי להקל על המעיין הצגתי הפירוש זיו הזהר על פי דרך המקובלים המפורסמים מפורשי הזהר. מאת הגאון הצדיק המקובל רבי יהודה יודל ראזענבערג במוה"ר ישראל יצחק ז"ל

זוהר תורה בראשית

בלשון הקודש

בלשון הקודש

זוהר תורה  שמות

בלשון הקודש

זוהר תורה   ויקרא

בלשון הקודש זוהר תורה    במדבר
בלשון הקודש זוהר תורה דברים
בלשון הקודש זוהר תורה תהלים
בלשון הקודש זוהר תורה    שיר השירים משלי וקהלת
הדרך וההכנה ללימוד ספר הזוהר הקדוש בו יבואר גודל החיוב ללמוד וללמד הזוהר הקדוש והתיקונים וחכמת האמת - סגולות הגדולות והנוראות הטמונות בזוהר הקדוש - הזוהר תיקון להשכינה ומקרב הגאולה - ספר הזוהר הוא עיקר כל ספרי מוסר, והוא ילהב לבך בשלהבת אש לעבודה התמימה, ספר הזוהר הוא המפתח והוא הסוגר - ע"י לימוד והפצת הזוהר הקדוש מתקשרים להרשב"י בזה ובבא - הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק - הענין הגדול ללמוד הזוהר הקדוש בדור הזה יותר מדורות הקודמים - בדורות האחרונים יבינו וישכילו ברזי התורה שלא השיגו הקודמים - מי שאינו מאמין ולומד תורת הח"ן הוא בבחינת "מפריד אלוף לא יראה מאורות" - טבילת עזרא הוא הכרח ללימוד תורת הח"ן, ויפתח זוהרי לבך ומוחך לעבודת השי"ת, ולימוד הקבלה ללא טהרה גורמת מינות ואפיקורסות - עוד יבואר בו גודל הענין להיזהר בטבילת עזרא. שנת תשס"ג לפ"ק. שער הזוהר
פירושי הזהר מהתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע שנאמרו בדרך הפשט על תורה נביאים כתובים המפוזרים בספרי הזהר, תקוני זהר, ובזהר חדש -
ספר בראשית, מסודר על סדר הפרשיות עם מראה מקומות, ביאור, ותורה אור, נסדרו בעזהש"י החונן לאדם דעת על ידי שמואל באאמו"ר הרה"צ הרב ר' יהושע פאלק זצ"ל קיפניס, ברוקלין ניו יארק ה' תשנ"ח לפ"ק.

מדרשי הזהר לקט שמואל

ספר בראשית
על סדר הפרשיות

פירושי הזהר מהתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע שנאמרו בדרך הפשט על תורה נביאים כתובים המפוזרים בספרי הזהר, תקוני זהר, ובזהר חדש

מדרשי הזהר  לקט שמואל  ספר שמות

פירושי הזהר מהתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע שנאמרו בדרך הפשט על תורה נביאים כתובים המפוזרים בספרי הזהר, תקוני זהר, ובזהר חדש

מדרשי הזהר  לקט שמואל  ספר ויקרא

פירושי הזהר מהתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע שנאמרו בדרך הפשט על תורה נביאים כתובים המפוזרים בספרי הזהר, תקוני זהר, ובזהר חדש

מדרשי הזהר  לקט שמואל ספר במדבר

פירושי הזהר מהתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע שנאמרו בדרך הפשט על תורה נביאים כתובים המפוזרים בספרי הזהר, תקוני זהר, ובזהר חדש

מדרשי הזהר  לקט שמואל ספר דברים

פירושי הזהר מהתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע שנאמרו בדרך הפשט על תורה נביאים כתובים המפוזרים בספרי הזהר, תקוני זהר, ובזהר חדש

מדרשי הזהר  לקט שמואל ספר נביאים כתובים

מהמקובל האלקי רבי אליעזר מגרמייזא נ"ע. הלכות תשובה ספר הרוקח
כולל דינים ישרים הנהגות טובות ותכחת מוסר, נחלקים לשלשים חלקים ימי החדש דבר יום ביומו ספר הגן חבר הגאון מוהר"ר יצחק ז"ל וספר דרך משה חבר הדרשן הגדול המפורסם מו"ה משה בהרב המוכיח הגדול מהר"מ הכהן . פיעטרקוב. הגן ודרך משה

היות והנסיונות ביוצא לחוץ עצומים מאוד, על כן צטטנו קצת מאמרי חכמינו זכרונם לברכה, הן בענין חומר העונש המסתכל וגם בענין גודל שכר הנזהר. - הספר הזה הוא תועלת גדול לכל היוצא לדרך, ליקח חמשה דקות [מינוטי"ן] ולעיין בה. ובלתי ספק שיהיה לו שמירה גדולה ברוחניות וגם בגשמיות לו ולזרעו אחריו.  - כל זה מלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר זלה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל ממשמשים בהן ויזכרו לשמור ולקיים.

השכר והעונש בשמירת עינים

בו יבואר מחז"ל כי כל שכר האדם, בריאותו, פרנסתו, אריכות ימיו ובריאות בניו. כולם תלויים בהנהגתו בקדושה בראיית עיניו

ונלוה אליו קונטרס בית רחל חבור מאתי אשר חנן ה' את עבדו מקים מעפר דל

מנשה הקטן אבדק"ק אונגוואר וראש ישיבת בית שערים בברוקלין נוא יארק - י"ל ע"י וועד לחיזוק הדת שנת ה' תשל"ז לפ"ק משנה בפרק האיש מקדש מהדורא תניינא עם קצת הוספות  דעת תורה ובירור הלכה ליראי ה' בכלל ולבני תורה בחורי הישיבה בפרט, שבאו לפרק האיש מקדש, כיצד להתנהג מתחילת השידוכין עד אחר החתונה ונלוה אליו קונטרס בית רחל
דרך ישרה שיבור לו האדם לראות חיים עם האשה אשר אהב כל ימי חיי הבלו אשר נתן לו תחת השמש

משנה בפרק האיש מקדש  

 

 

 

 

סדרת כתבי רבינו האר"י ז"ל

י"ח חלקים

זה ספר התורה אשר חיבר הרב הגדול האלהי הרב חיים וויטאל זלל"ה זי"ע כפי מה שקבל מפי רבו המקובל האלהי בוצינא קדישא הרב רבינו יצחק לוריא אשכנזי כפי הקבלה האמיתית שקבל מפי אליהו ז"ל ומה לנו לספר בשבחים, הוגה מכמה ספרי עץ חיים הן מאלה בדפוס והן מכמה עץ חיים כתבי יד שונות מוגהים ומסודרים על נכון הגה"ה מדוייקת הדק היטב בכל מה דאפשר, ועוד עשינו מעלות בקודש מוסיף על הראשונים טובות כפולות פירושים יקרים והגהות מפז מסולאים אשר ממש פנים חדשות באו לספר הקדוש הזה.  

הקדמת מוהר"ר חיים וויטאל זי"ע על שער ההקדמות והוא מדריך ומורה דרך ללימוד כתבי האר"י זצ"ל

ספר עץ חיים הקדמות

 

ותקנות גדולות שנו כאן

א) מהרב הגדול רבן של ישראל מהר"ם מטראן זללה"ה מחלופי גרסאות ותיקון הלשון במקום הצריך תיקון ושמנו הכל במקום השייך. ב) השמש ראשי תיבות שלום מזרחי שרעבי והוא הגהות וביאורים על ספר עץ חיים מהרב הקדוש המקובל האלהי מו"ה שלום שרעבי זלל"ה והנם נדפסות בספרו הטהור הכי קרא שמו אמת ושלום וזאת עשינו דזכינו שטרא לבי תרי והדפסנו כל הנוסחאות בנ"א עם חצאי לבנה הכל כמו שנדפס בעיר סאלוניקו שנת תר"ה לפ"ק וביתר שאת הדור כלול יופי בנוי לתלפיות כאשר עיניכם לנוכח יביטו. ג) ואף גם זאת לא מנענו הטוב מלהדפיס באחרונה תשלום הספר נהר שלום של מורינו הרש"ש זי"ע אשר לא הובא בפנים העץ חיים הלזה לא יחסר כל בו. ד) ושלימות יקר תפארת קדושת הספר הזה הדפסנו בסופו הס' היקר חסדי דוד והוא קיצור מרוב עניני ע"ח הפלא ופלא. ה) הגהות ומראי מקומות מבעל המחבר ספר מעלות הסלם על תיקוני הזהר שליט"א   שנת תש"ס לפ"ק

 

עץ חיים חלק א'

 1

 

 ותקנות גדולות שנו כאן

א) מהרב הגדול רבן של ישראל מהר"ם מטראן זללה"ה מחלופי גרסאות ותיקון הלשון במקום הצריך תיקון ושמנו הכל במקום השייך. ב) השמש ראשי תיבות שלום מזרחי שרעבי והוא הגהות וביאורים על ס' עץ חיים מהרב הקדוש המקובל האלהי מו"ה שלום שרעבי זלל"ה והנם נדפסות בספרו הטהור הכי קרא שמו אמת ושלום וזאת עשינו דזכינו שטרא לבי תרי והדפסנו כל הנוסחאות בנ"א עם חצאי לבנה הכל כמו שנדפס בעיר סאלוניקו שנת תר"ה לפ"ק וביתר שאת הדור כלול יופי בנוי לתלפיות כאשר עיניכם לנוכח יביטו.ג) ואף גם זאת לא מנענו הטוב מלהדפיס באחרונה תשלום הספר נהר שלום של מורינו הרש"ש זי"ע אשר לא הובא בפנים העץ חיים הלזה לא יחסר כל בו. ד) ושלימות יקר תפארת קדושת הספר הזה הדפסנו בסופו הספר היקר חסדי דוד והוא קיצור מרוב עניני עץ חיים הפלא ופלא. ה) ספר היקר יפה שעה והוא פירוש יקר על ספר עץ חיים מהרב הקדוש המקובל האלהי מו"ה שלמה זללה"ה והוא כהן לאל עליון שיופיע בסוף חלק שלישי. ו) הגהות ומראי מקומות מבעל המחבר ספר מעלות הסולם על תיקוני הזהר שליט"א

עץ חיים חלק ב'

 

2

 

 ספר עץ חיים חלק ראשון

אשר אסף איש טהור זה האיש מרעיש הארץ עיר וקדיש נחית מן שמיא

הרב המקובל האלהי ח"ק כמוהר"ר שלום מזרחי דידיע שרעבי זצוק"ל. ושלשה ספרים נפתחים בו:האחד נקרא אמת ושלום סובב הולך על ספר הטהור עץ חיים מפרק כלאחר יד ומתרץ תירוצא וטרח ויגע ברוח מבינתו לתווך השלום וצלל במים אדירים להוציא לאור דברי קדשו, וכבר הדפסנו אותם כל ענין על מקומו בתוך העץ חיים בהגה"ה המתחיל השמ"ש. שני בקדש הכי קרא שמו רחובות הנהר סובב הולך על הקדמות רבינו הקדוש האר"י ז"ל.שלישי הכי נכבד ונקרא שמו נהר שלום סובב הולך על ספר כוונת התפלות והמצות ויחודים של הרב זיעא והוציא לאור כסלת נקיה אמירה נעימה אמרי קדש. והיו מונחים בקופסא בגנזי מגילת סתרים. עד שהובא לדפוס פעם ראשונה בשאלוניקי יע"א בשנת תקס"ו לפ"ק, ונדפס פעם שנית כדמותו וכצלמו ממש לא יותר ולא פחות בשנת עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר בירושלים. ולשלימות יקר תפארת קדושת הספר הזה הדפסנו בסופו ספר היקר חסדי דוד מהרב הצדיק המקובל האלקי כמוה"ר דוד מאגא"ר זצוק"ל, והוא קיצור מרוב עניני עץ חיים הפלא ופלא.הגהות ומראה מקומות מבעל המחבר ספר מעלות הסלם על תיקוני הזהר שליט"א.

עץ חיים חלק ג'

 ספר יפה שעה

פירוש יקר על ספר עץ חיים מהרב הקדוש המקובל האלקי מוה"ר שלמה זצללה"ה והוא כהן לאל עליון. נדפס בראשונה לפני שנים רבות בשאלוניקי, ואחר כך פעם שנית בוורשא בשנת תרנ"א, ופעם שלישית בעיה"ק ירושלים תובב"א בשנ"ת עת"ר. בכל התחלת דבור רשמנו הדף של עץ חיים שדבריו מפורשים בדבור זה. וכדי להקל על הלומדים הרוצים לשנן לעצמם את החכמה בקיצור נמרץ, הוספנו את עשרה פרקים מאת הרב הקדוש המקובל האלקי רבנו משה חיים לוצטו זצללה"ה, הכוללים כל דברי הספר עץ חיים.הוגה ומסודר על ידי בעל המחבר ספר מעלות הסולם על תקוני הזהר שליט"א.

 

 

עץ  חיים חלק ד'

 

 

ספר מבוא שערים

האמור מפי בוצינא קדישא עיר וקדיש מן שמיא אור בהיר נהירו דאורייתא מילין לצד עילאה ימלל. דברים שעומדים ברומו של עולם. הוא גלא עמיקתא ומסתרתא. אמרותיו אמרות טהורות, נועם שיח שפתי קדש. הוא האור המופלא רבינו הקדוש האר"י דבי עילאי זצוק"ל בהיר הוא בשחקים הכא תרגימו נהוריתא. ומשנהו אב בחכמה אשר מלא את ידו וסמך את ידו עליו לשבת על כסאו הוא תלמידו נאמן ביתו חי מדבר הרב רבינו חיים ויטאל זלה"ה נחל נובע, דמי פומיה כמעין המתגבר וישת לו הדרים מהני מילי מעלייתא. בהדי כבשי דרחמנא הותיר לנו מקור חיים סתום ועשאו פתוח וחילק אותם לשערים ופתח לנו שערי אורה למאן דעאל ונפק בדברות קדשו מרבו האר"י זצוק"ל ישתה בצמא דברים עתיקים דבר דבור על אופנו שפתיו ברור מללו אמירה נעימתא. גם הוספנו בסוף הספר הגהות על עץ חיים ומבוא שערים לר' משה זכותא זצ"ל ולר' נתן שפירא זצ"ל כמו שנדפס בעיה"ק ירושלים תובב"א. ועתה נדפס מחדש עם הגהות והוספות מן הדפוסים הקודמים: קארעץ וקראקא. וגם מראה מקומות מכל כתבי רבינו האר"י זצ"ל ותלמוד עשר ספירות למרן האר"י הלוי אשלג זצ"ל, מלוקטים ומסודרים על ידי בעל המחבר ספר מעלות הסלם על תיקוני הזהר שליט"א.

 

עץ  חיים חלק  ה'  

מבוא שערים

 

ספר שער ההקדמות שער הראשון

ראשון הוא להשמונה שערים המפורסמים ובהם סודות נעלמים, ובשער הזה ישנם הקדמות נוראות ונפלאות אמתיות למופת ולאות, מראשית האין סוף דרוש אחר דרוש מקושרים כשלהבת קשורה בגחלת עד סוף עולם העשיה, אשר חיבר הרב הגדול האלקי מוה"ר חיים וויטאל זצוקללה"ה, כפי מה שקיבל הרב הגדול האלקי הרב הקדוש רבינו יצחק לוריא אשכנזי זיע"א, אשר דיבר בקדשו כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו ז"ל, והוא מכתבי הקדוש שסידר מורנו הרב שמואל וויטאל זצ"ל.

 

חלק  ו'     6

שער ההקדמות

 

ספר שער מאמרי רבי שמעון בן יוחאי זיע"א

הוא השער השני מן השמונה שערים המפורסמים, ובהם סודות נעלמים, בכל מאמרי חכמת האמת, וספר הזהר פרשה אחר פרשה. אשר חיבר הרב הגדול המקובל האלקי מורנו הרב רבי חיים וויטאל זצוקללה"ה כפי מה שקיבל מפי רבו המקובל האלקי הקדוש רבינו יצחק לוריא אשכנזי זיע"א אשר דיבר בקדשו כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו ז"ל. ויתרון גדול וחשוב יש לשער הזה על יתר השערים, כי רוב המאמרים בשער זה הן הועתקו מכתב יד קדשו של מרן האר"י הקדוש זיע"א. ונראה שזהו הקונטרס המובא בספר שם הגדולים להגאון החיד"א זצ"ל שהי' להרב ר' שמואל וויטאל זצ"ל קונטרס מיוחד מכתבי יד של מרן האר"י הקדוש זיע"א ועירב אותו בין הקונטרסים. עם הוספות:הגהות מכל הדפוסים הקודמים ומן הספר זהר הרקיע. עם מראה מקומות למאמרי חז"ל בש"ס ובזהר הקדוש ובכל כתבי רבינו האר"י זיע"א בעץ חיים ושמונה שערים. ובספר עץ החיים עם פנים מסבירות ותלמוד עשר ספירות למרן האר"י הלוי אשלג זיע"א בעל מחבר פירוש הסולם על הזהר. מלוקטים ומסודרים על ידי הרב בעל המחבר ספר מעלות הסולם פירוש על התקונים שליט"א.

 

חלק  ז'    7

מאמרי רשב"י ורז"ל

 

ספר שער הפסוקים

הוא השער הרביעי מן השמונה שערים המפורסמים, ובו דרשות נעלמות וסתרי תורה על כל התנ"ך אשר חבר הקדוש האלקי מורנו הרב חיים וויטאל זצללה"ה אשר קבל מפי רבו התנא האלקי רבינו הקדוש מורנו הרב יצחק לוריא אשכנזי זיעועכי"א. אשר דיבר בקדשו כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו ז"ל. והוא מכתבי קודש האמיתיים שסידר הרב מוה"ר שמואל וויטאל זצ"ל שהעתיקם מכתב יד קודש אביו מורנו הרב חיים וויטאל זצלה"ה עצמו. עם הוספות:הגהות ומראה מקומות על רוב מאמרי חז"ל בש"ס ובזוהר הקדוש ומכל כתבי רבינו האר"י זיע"א בעץ חיים ושמונה שערים ומספר עץ החיים עם פנים מאירות ומסבירות ותלמוד עשר הספירות למרן האר"י הלוי אשלג זיע"א בעל מחבר ספר הסולם פירוש על הזוהר. מלוקטים ומסודרים על ידי הרב בעל מחבר ספר מעלות הסולם על תיקוני הזהר שליט"א

 

חלק   ח'   8

שער הפסוקים

 

 

ספר שער המצות

הוא השער החמישי מן השמונה שערים המפורסמים, והוא סודות נעלמים, המבאר מצוות התורה וסודם פרשה אחר פרשה, אשר חיבר הרב הגדול המקובלה אלקי מורנו הרב חיים וויטאל זצוקללה"ה כפי מה שקיבל מפי רבו המקובל האלקי הרב הקדוש רבינו יצחק לוריא אשכנזי זיע"א אשר דיבר בקדשו כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו ז"ל. עם הוספות: הגהות מכל הדפוסים הקודמים עם מראה מקומות למאמרי חז"ל בש"ס ובזהר הקדוש ובכל כתבי רבינו האר"י זיע"א בעץ חיים ושמונה שערים פרי עץ חיים ועולת תמיד וספר הלקוטים. ובספר עץ החיים עם פנים מסבירות ותלמוד עשר הספירות למרן האלקי רבינו יהודה הלוי אשלג זצ"ל וזיע"א בעל מחבר פירוש הסולם על ספר הזהר.מלוקט ומסודר על ידי הרב בעל מחבר ספר מעלות הסולם פירוש על ספר תקוני הזהר שליט"א.

 

חלק  ט'  9

שער המצוות

 

ספר שער הכוונות חלק ראשון

הוא השער הששי מן השמונה שערים המפורסמים ובו מבואר הכוונות של ברכות השחר וציצית ותפילין והקדישים והתפילות של כל ימות החול. אשר חיבר הרב הגדול האלקי מורנו הרב חיים וויטאל זצ"ל כפי מה שקיבל מפי רבו המקובל האלקי הרב הקדוש רבינו יצחק לוריא אשכנזי זיע"א אשר דיבר בקדשו כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו ז"ל.והוא מכתבי הקודש שסידר הרב מוה"ר שמואל וויטאל זצ"ל. ולהיות כי ראינו שבכרך אחד אי אפשר להכליל גם הכוונות של שבת ומועדים לכן חלקנו אותם לשני חלקים. עם ספר יפה שעה מכבוד הרב הגדול קדוש יאמר לו מורנו הרב שלמה בכ"ר יהודה הכהן זצ"ל.    

 

חלק י'  10

שער הכוונות  א'

 

 

 

ספר שער הכוונות חלק שני

הוא השער הששי מן השמונה שערים המפורסמים ובו מבואר הכוונות של כל עניני שבת: התפלות וקריאת התורה והשלחן והקידוש והסעודות. ענין השינוים בין יום טוב לשבת. ענין ראש השנה ואסרו חג. ענין פסח וספירת העומר וחג השבועות. ענין ראש השנה יום כפור סוכות חנוכה ופורים. אשר חיבר הרב הגדול האלקי מורנו הרב חיים וויטאל זצ"ל כפי מה שקיבל מפי רבו המקובל האלקי הרב הקדוש רבינו יצחק לוריא אשכנזי זיע"א אשר דיבר בקדשו כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו ז"ל. והוא מכתבי הקודש שסידר הרב מוה"ר שמואל וויטאל זצ"ל. ולהיות כי ראינו שבכרך אחד אי אפשר להכליל גם הכוונות של שבת ומועדים לכן חלקנו אותם לשני חלקים. עם ספר יפה שעה על המקום, כל ענין באותו הדף ששייך לו.  מכבוד הרב קדוש יאמר לו מורנו הרב שלמה בכ"ר יהודה הכהן זצ"ל.

 

 חלק  יא'  11

שער הכוונות

חלק ב'

 

 

 

ספר שער רוח הקודש

הוא השער השביעי מן השמונה שערים המפורסמים, אשר חיבר הרב הגדול האלקי מורנו הרב חיים וויטאל זכר צדיק לברכה כפי מה שקיבל מפי רבו המקובל האלקי הרב הקדוש רבינו יצחק לוריא אשכנזי זיע"א אשר דיבר בקדשו כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו ז"ל.

ומה לנו לספר בשבחים, אחרי כי הוא מכתבי הקדוש האמתיים שסידר הרב מוהר"ר שמואל וויטאל זצ"ל, שהעתיק מכתב יד אביו הרב מוהר"ר חיים וויטאל זצ"ל עצמו.

 

חלק  י"ב   12

שער רוח הקודש

 

 

 

ספר שער הגלגולים

הוא השער השמיני מן השמונה שערים המפורסמים, אשר חיבר הרב הגדול האלקי מורנו הרב חיים וויטאל זכר צדיק לברכה כפי מה שקיבל מפי רבו המקובל האלקי הרב הקדוש רבינו יצחק לוריא אשכנזי זיע"א אשר דיבר בקדשו כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו ז"ל.

ומה לנו לספר בשבחים, אחרי כי הוא מכתבי הקדוש האמתיים שסידר הרב מוהר"ר שמואל וויטאל זצ"ל, שהעתיק מכתב יד אביו הרב מוהר"ר חיים וויטאל זצ"ל עצמו.

 

חלק  י"ג   13

שער הגלגולים

 

 

 

ספר לקוטי תורה נביאים וכתובים

ונלוה אליו ספר טעמי המצות על כל תרי"ג מצות אשר חיבר הרב הגדול האלקי מורנו הרב חיים וויטאל זצוקללה"ה, כפי מה שקיבל מפי רבו המקובל האלקי הרב הקדוש רבינו יצחק לוריא אשכנזי זיע"א, אשר דיבר בקדשו כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו ז"ל.

עם תוספות הגהות מן הדפוסים הקודמים, עם מראה מקומות על רוב מאמרי חז"ל בש"ס ובזוהר, ומכל כתבי רבינו האר"י זיע"א בעץ חיים ושמונה שערים. ומספר עץ חיים עם פנים מסבירות ותלמוד עשר ספירות למרן האר"י הלוי אשלג זיע"א בעל המחבר ספר פירוש הסלם על הזהר הקדוש. מלוקטים ומסודרים על ידי בעל המחבר ספר מעלות הסלם על תיקוני הזהר שליט"א. וזה לשון המדפיס מדפוס ווילנא שנת תר"מ שממנו נעתק הדפסה זו: הספר הזה נדפס עד כה בשיבושים והשמטות ובלא סדרים, ועתה נסדר והוגה בעיון רב מכמה כתבי יד עתיקים, ובפרט מכתבי יד שנמצא בעקד ספרי הרב הגאון החריף המפורסם מורנו הרב שמרי' צוקרמן ז"ל ממאהלוב אשר השיגו מבית הגאון רבי נתן אדלר זללה"ה.

 

חלק י"ד  14

ליקוטי תורה טעמי המצוות

 

 

ספר ארבע מאות שקל כסף

סוד ה' ליראיו ואת ישרים סודו. דין גליא רזיא גליא לדרעיה ונפל נהורא, המאיר לעולם כולו בכבודו ואין כבוד אלא תורה, תורת אמת היתה בפיהו, חכו ממתקים וכולו מחמדים, הוא ניהו האשל הגדול, חכם הרזים וחכם חרשים גאון עולם, משוש כל הארץ, המקובל האמיתי האלקי איש קדוש יאמר לו מורנו הרב ר' חיים וייטאל זצ"ל אשר כבר אתדבקיה שמעתתיה וראו אמרותיו כי נעמו, ואת האור כי טוב בחיבורי עץ חיים ופרי עץ חיים ושמונה שערים חיים הם למוצאיהם דברים העומדים ברומו של עולם, כל מה שאזן וחקר מפה קדוש רבינו האר"י זצ"ל כמבואר בהקדמת המחבר בעצמו. עם ספר עולת תמיד אשר החכם המפורסם המקובל אלקי מורנו הרב יעקב צמח חיים זלה"ה העתיק אותו מכתב יד הקדש מורנו הרב חיים וויטאל זלה"ה עצמו, כפי מה שקיבל מפי רבו המקובל האלקי רבינו יצחק לוריא אשכנזי זיע"א אשר דבר בקדשו כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו זכור לטוב.

 

 חלק ט"ו  15

ארבע מאות שקל כסף

 

 

ספר פרי עץ חיים חלק ראשון

שחיבר חסידא קדישא הרב האלקי מרנא ורבנא חיים וויטאל זלה"ה כפי מה ששמע מרבו מובהק הרב האלקי החסיד והעניו בוצינא קדישא מרנא ורבנא יצחק לוריא אשכנזי זלה"ה אשר דיבר בקדשו כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו ז"ל.

עם הוספות: א'. השתדלנו להשלים המלים, בכל מקום שהי' כתוב חצי תיבה וקו אחריו. ב'. שמנו נקודות בין הפסקות ובכל ענין שלם התחלנו בדיבור המתחיל. ג'. הספר מפוסק ונדפס באותיות מרובעות. ד'. עם הגהות ומראה מקומות על רוב מאמרי חז"ל בש"ס ובזוהר הקדוש ומכל כתבי רבינו האר"י זיע"א ומספר עץ חיים עם פנים מאירות ומסבירות ותלמוד עשר הספירות למרן האר"י הלוי אשלג זיע"א בעל המחבר ספר הסולם פירוש על הזוהר.עד שער עולם העשי' מלוקטים ומסודרים על ידי הרב יהודה צבי ברנדוויין זצ"ל מחבר ספר מעלות הסולם על תיקוני הזוהר והגהות ומראי מקומות על כתבי האר"י ז"ל.

 

חלק ט"ז    16

פרי עץ חיים חלק א'

 

 

ספר פרי עץ חיים חלק שני

שחיבר חסידא קדישא הרב האלקי מרנא ורבנא חיים וויטאל זלה"ה כפי מה ששמע מרבו מובהק, הרב האלקי החסיד והעניו בוצינא קדישא מרנא ורבנא יצחק לוריא אשכנזי זלה"ה אשר דיבר הקדשו כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו ז"ל. עם הוספות: א'. השתדלנו להשלים המלים, בכל מקום שהי' כתוב חצי תיבה וקו אחריו. ב'. שמנו נקודות בין הפסקות ובכל ענין שלם התחלנו בדיבור המתחיל.  ג'. הספר מפוסק ונדפס באותיות מרובעות. ד'. עם הגהות ומראה מקומות על רוב מאמרי חז"ל בש"ס ובזוהר הקדוש ומכל כתבי רבינו האר"י זיע"א ומספר עץ חיים עם פנים מאירות ומסבירות ותלמוד עשר הספירות למרן האר"י הלוי אשלג זיע"א בעל המחבר ספר הסולם פירוש על הזוהר. עד שער עולם העשי' מלוקטים ומסודרים על ידי הרב יהודה צבי ברנדוויין זצ"ל מחבר ספר מעלות הסולם על תיקוני הזוהר והגהות ומראי מקומות על כתבי האר"י ז"ל.

 

חלק י"ז   17

פרי עץ חיים חלק ב'

 

ספר הליקוטים

להתנא האלקי רבינו הקדוש מורנו הרב יצחק לוריא אשכנזי זיע"א. אשר דיבר בקדשו כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו ז"ל. לקטו תחלה הרב עיר וקדיש מרנא ורבנא ר' מאיר פאפירש זלה"ה מדרושי הרב האמתיים. ואחר כך סדרו הרב המקובל האלקי ח"ק כמוהר"ר שר שלום מזרחי דידיע שרעבי זצוק"ל, עם הוספות כמבואר מעבר לדף. עם הוספות:        הגהות ומראה מקומות על רוב מאמרי חז"ל בש"ס ובזוהר הקדוש ומכל כתבי רבינו האר"י זיע"א בעץ חיים ושמונה שערים ומספר עץ החיים עם פנים מאירות ומסבירות ותלמוד עשר הספירות למרן האר"י הלוי אשלג זיע"א בעל המחבר ספר הסולם פירוש על הזוהר. מלוקטים ומסודרים על ידי הרב בעל המחבר ספר מעלות הסולם על תיקוני הזהר שליט"א.

 

חלק י"ח   18

ספר הליקוטים

 

 

 

מאת המקובל האלוקי רבי מאיר פאפריש זצ"ל, אוסף ליקוט כל מנהגי האריז"ל זי"ע. -תיקון השלחן דרך סעודה מהנ"ל

אור צדיקים ודרך סעודה

הגדולות אשר עשה אדונינו מאור עינינו איש אלקים נורא מאד רוח ה' דבר בו קדוש ה' החסיד כמוהר"ר יצחק לוריא אשכנזי זצוקל"ה שבחי האר"י ז"ל
הועתק מכתיבת יד קדשו מהורח"ו זצ"ל אות באות שבחי רבי חיים וויטאל
והוא מנהגי האריז"ל מעתק אות באות משמונה שערים כל נסחאות התפלה והמנהגים הקדושים וכדי שלא יחסר כל בו נוסף הגהות ליקוטים מספרים קדושים נקוב בשם בני אבא, ונכל בו הרבה מראה מקומות לדברי האריז"ל מזוה"ק ות"ז וזו"ח, וקצת משבחי האריז"ל בח"ג סי' ג'ה'. ירושלים שנת תרס"ה פתורא דאבא
הוא קבוצת אמרים מהש"ס והרבה ספרים הקדושים סגולת המצות להצלחה אמן סלה זר זהב
הנכבד והנורא מי קם כמוהו מורה, קדש קדשים הרב האמת הגה"ק מו"ר רבי נחמן זצוקללה"ה מברסלב. נכד רבי ישראל בעשטה"ק זי"ע. הוצאת קרן ר' ישראל דב אודסר זצ"ל להדפסת והפצת ספרי רבי נחמן מברסלב זי"ע. עיה"ק ירושלים תובב"א   לקוטי מוהר"ן
מרבנו הגדול והקדוש צדיק האמיתי אור ישראל וקדושו נחל נובע מקור חכמה רבי נחמן זצוקללה"ה מברסלב. נכד הבעל שם טוב הקדוש זי"ע. הוצאת קרן ר' ישראל דב אודסר זצ"ל להדפסת והפצת ספרי רבי נחמן מברסלב זי"ע. עיה"ק ירושלים תובב"א   ספורי מעשיות המנוקד
להרשב"י וזוהר הקדוש. מלוקט מספרי ברסלב ליקוט עניני ל"ג בעומר
מאת הרה"צ מו"ר נתן זצ"ל. מחבר ספר לקוטי הלכות, ולקוטי תפילות, תלמיד מובהק של רבינו הק' רבי נחמן מברסלב זי"ע. ירושלים שנת תשכ"ה קנאת ה' צבאות
מבעל מחבר ספה"ק רזא מהימנא וספר יסוד יצחק, וספר אותיות דר' יצחק וספרא. סאקאלאיוקא, שנת תקמ"ד הליכות עולם
לקוטי בתר ליקוטי לפי סדר הא-ב, מזוהר הקדוש ומזוהר חי, אור החמה, זהרי חמה, מקדש מלך, כסא מלך ומשאר ספרים, מבעל מחבר ספר פתוד"א. ירושלים תרע"א מאורי ציון
הוא הקדמה ודרך לעץ חיים, מלא יראת ה'. דברים מתוקים. שבעתים מזוקקים, הלבבות מלהיבים לעבודת אלוקים, לסור מוקשים, ולהדבק בדרך טובים. חברו חברו המקובל האלוקי שר התורה רבינו צבי הירש מזידוטשוב זי"ע בעמח"ס עטרת צבי על כל הזוהר ועוד. ונלוה אליו, הוספות מהרצ"א מהגהצה"ק רבי צבי אלימלך זי"ע מדינוב בעמח"ס בני יששכר. לובלין שנת תרע"ב לפ"ק סור מרע ועשה טוב
מורה דרך לעץ חיים
הוא ביאור מאמר רז"ל ע"ד הנסתר להרח"ו זלה"ה אגרת ר' חיים ויטל
סגולות וקמיעות על כל צרה שלא תבוא, מאת הצדיקים הקדמונים המפורסמים בעולם. רפואות מועילות להרבה מחלות וכו', מאת הגה"צ המקובל ר' יהודה יודל ראזנבערג זצ"ל מח"ס ידות נדרים, ילקוט אליהו, מקוה יהודה, פירוש הזוהר הקדוש על התורה.   רפאל המלאך
סגולה גדולה שאף מי שאין זוכה ללמוד בו רק שהוא בביתו גנוז אצל כספו וזהבו בודאי ינצל מן שריפה ומן שוד ושבר. ירושלים עיה"ק רזיאל המלאך

סיפורים נפלאים מהזוהר הקדוש

אין ליכט פון תורה נפלאות הזוהר חלק א

אסף אמרות מדברות משלים ופתגמים מספר הזהר והנלוים עליו: הבהיר, מדרש הנעלם, רעיא מהימנא, ותקוני הזהר, מוארים על ידי השואות בתלמוד בבלי, ירושלמי ומדרשים, ועל פי נוסחאות ובאורים מספרים שונים עם הערות והוספות נפכים  מאת חיים שמעון נייהויזען     סט. לאויס, מא, ה' תרפ"ט

ספר זהרי זהר

 

 

 

ספרי  הרמח"ל

מאת רבינו הקדוש והטהור שר התורה המקובל האלקי  רבי משה חיים לוצאטו זי"ע. נערך ונסדר בסייעתא דשמייא ע"י ע"ה מרדכי שריקי ס"ט מכון רמח"ל עיה"ק ירושלים אייר תשס"ג

כללות האילן  קל"ח פתחי חכמה

 

מאת רבינו הקדוש והטהור שר התורה המקובל האלקי  רבי משה חיים לוצאטו זי"ע מאמר הגאולה
בקלסתר פניו של הרמח"ל לדמותו ואשיותו של מרן הגאון המופלא איש אלקים בוצינא דנהורא ראש החכמים ועטרת המקובלים קודש הקדשים מרן רבינו משה חיים לוצאטו זי"ע. מתוך אגרות ישנות וגם חדשות ומתוך הספד תלמיד רבינו, ונוסף עליהם גילויים מאת רבי יעקב חזק לגאון עולם החיד"א. דברים נפלאים ע"פ שער הגלגולים ששולחים אור גדול על אישיותו ושורש נשמתו של רבינו הקדוש הרמח"ל זי"ע. נערך ונסדר לכבוד קב"ה ושכינתיה ע"י ע"ה מרדכי שריקי ס"ט עיה"ק ירושלים תובב"א . ת.ד. אור הגנוז להרמח"ל
מתוך נימוקי המחזור מאמר החכמה וקיצור הכוונות ונוסף עליו תפלה לתוקע בראש השנה מתוך כ"י מנטובה. ותפלה לשעת הנעילה מתוך כ"י כי"ח פאריס. מאת רבינו הקדוש והטהור שר התורה המקובל האלקי  רבי משה חיים לוצאטו זי"ע. נערך ונסדר בסייעתא דשמייא ע"י ע"ה מרדכי שריקי ס"ט מכון רמח"ל 97226535101 עניני ראש השנה ויום הכיפורים לרמח"ל

והוא חיבור מלוקט מכל ספרי הקבלה של נהורה דבוצינא, האור הבהיר, האספקליה המאירה קודש הקדשים רבינו הקדוש והטהור שר התורה המקובל האלקי  רבי משה חיים לוצאטו זי"ע. והוא דרך ישרה להבנתחכמת האמת דבר דיבור על אפניו, על פי כללות האילן, המבוסס על העץ חיים של האר"י הקדוש, ועלפי הפתרון שהיא תורת ההנהגה בדרך השכלית אשר מתארת הקבלה בראייה חדשה ובתבונה עמוקה, אשרי העם שככה לו.  נערך ונסדר בסייעתא דשמייא ע"י ע"ה מרדכי שריקי ס"ט מכון רמח"ל עיה"ק ירושלים תשנ"ט. ת.ד. 43204 - 97226535101 

דרך חכמת האמת

מלא חכמה ומוסר, מלמד לאדם דעת להשיג דרכי ה', לעלות מעלה מעלה, בו ימצא החכם דרכי החכמה והיראה, קבלה וחקירה, חברו הגאון הקדוש איש האלקים רבינו משה חיים לוצאטו זצ"ל. סודר ונערך מחדש, בהגהה מדוקדקת בתוספות מקורות למאמרי חז"ל. ונלוה עליו מאמר העיקרים, מאמר החכמה, כללי חכמת האמת, ספר דרך חכמה. נדפס פעיה"ק ירושלים תובב"א. בהוצאת ע"ר קח יוזמה, ארגון להפצת היהדות ולקירוב רחוקים מלכות שלמה. ניתן להשיג אצל אלימלך: 97226418773

דרך השם

כולל כל ענייני מוסר ויראת ה', חברו הגאון הקדוש איש האלקים רבינו משה חיים לוצאטו זצ"ל. סודר ונערך מחדש, בהגהה מדוקדקת ע"פ דפוס ראשון בתוספות מקורות על מאמרי חז"ל. ונלוה עליו דרך עץ חיים להרמח"ל זצ"ל אגרת הגר"א אגרת המוסר לרבי ישראל מסלנט זצ"ל אגרת הרמב"ן. נדפס פעיה"ק ירושלים תובב"א. בשנת "אשרי אדם מצא חכמה (תשנ"ט עה"כ), בהוצאת ע"ר קח יוזמה, ארגון להפצת היהדות ולקירוב רחוקים מלכות שלמה. ניתן להשיג אצל אלימלך     97226418773 מסלת ישרים
בו יבואר היסודות ועיקרי האמונה, השגחה פרטית על כל דבר ודבר, הנהגותיו יתברך שמו מראשית הבריאה עד תחיית המתים, הנהגות השם יתברך בעניני שכר ועונש, תכלית האדם והבריאה, על פי דרך השכל והקבלה של הזוהר ותורת האריז"ל מאת רבינו הקדוש והטהור שר התורה המקובל האלקי  רבי משה חיים לוצאטו זי"ע.  נערך ונסדר בסייעתא דשמייא ע"י ע"ה מרדכי שריקי ס"ט מכון רמח"ל עיה"ק ירושלים אייר תשס"ג . 97226535101 דעת תבונות
עיקרי אומונה לרמח"ל

 

הגדולות אשר עשה אדונינו מאור עינינו איש אלקים נורא מאד רוח ה' דבר בו קדוש ה' החסיד כמוהר"ר יצחק לוריא אשכנזי זצוקל"ה שבחי האר"י ז"ל
הדרך וההכנה ללימוד ספר הזוהר הקדוש בו יבואר גודל החיוב ללמוד וללמד הזוהר הקדוש והתיקונים וחכמת האמת - סגולות הגדולות והנוראות הטמונות בזוהר הקדוש - הזוהר תיקון להשכינה ומקרב הגאולה - ספר הזוהר הוא עיקר כל ספרי מוסר, והוא ילהב לבך בשלהבת אש לעבודה התמימה, ספר הזוהר הוא המפתח והוא הסוגר - ע"י לימוד והפצת הזוהר הקדוש מתקשרים להרשב"י בזה ובבא - הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק - הענין הגדול ללמוד הזוהר הקדוש בדור הזה יותר מדורות הקודמים - בדורות האחרונים יבינו וישכילו ברזי התורה שלא השיגו הקודמים - מי שאינו מאמין ולומד תורת הח"ן הוא בבחינת "מפריד אלוף לא יראה מאורות" - טבילת עזרא הוא הכרח ללימוד תורת הח"ן, ויפתח זוהרי לבך ומוחך לעבודת השי"ת, ולימוד הקבלה ללא טהרה גורמת מינות ואפיקורסות - עוד יבואר בו גודל הענין להיזהר בטבילת עזרא. שנת תשס"ג לפ"ק. שער הזוהר
הועתק מכתיבת יד קדשו מהורח"ו זצ"ל אות באות שבחי רבי חיים וויטאל
הוא קבוצת אמרים מהש"ס והרבה ספרים הקדושים סגולת המצות להצלחה אמן סלה זר זהב
מרבנו הגדול והקדוש צדיק האמיתי אור ישראל וקדושו נחל נובע מקור חכמה רבי נחמן זצוקללה"ה מברסלב. נכד הבעל שם טוב הקדוש זי"ע. הוצאת קרן ר' ישראל דב אודסר זצ"ל להדפסת והפצת ספרי רבי נחמן מברסלב זי"ע. עיה"ק ירושלים תובב"א   ספורי מעשיות המנוקד
מאת הרה"צ מו"ר נתן זצ"ל. מחבר ספר לקוטי הלכות, ולקוטי תפילות, תלמיד מובהק של רבינו הק' רבי נחמן מברסלב זי"ע. ירושלים שנת תשכ"ה קנאת ה' צבאות
מבעל מחבר ספה"ק רזא מהימנא וספר יסוד יצחק, וספר אותיות דר' יצחק וספרא. סאקאלאיוקא, שנת תקמ"ד הליכות עולם
 רפאל עמנואל חי ריקי - ירושלים - תרל"ח כולל חלק ג' והיא "מפתח הכוונות" - סדר מועד, וגם פי' "מגיד משנה" על "מפתח העולמות" 3. משנת חסידים [כרך ב']

 

 

GO TO NEXT PAGE

GO TO PRIOR PAGE